بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی

تاریخ-معاصر یازدهم

تاریخ یکی از دروس پرمطلب می باشد و دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت در این درس، در امتحان نهایی باید به تمامی مطالب آن تسلط کامل داشته باشند.
جزوه تاریخ یازدهم، ویژه دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی توسط برترین معلمان کشور جمع آوری شده است تا در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ بهترین عملکرد را داشته باشید.
این جزوات به صورت نکته وار تمامی مطالب تاریخ سال یازدهم را شامل می شود و یکی از مفید ترین جزوه ها در جهت آمادگی هر چه بهتر دانش آموزان برای امتحانات نهایی می باشد.
همچنین می توانید با نمونه سوالاتی که در این جزوات برای شما ارائه شده است، میزان آمادگی خود را برای پاسخگویی به سوالات این درس، بسنجید.

جزوه تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی

درس اول: حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد شاه

دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۱۴ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۸ صفحه درسنامه مفصل + ۵ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۲۶ صفحه درسنامه مفصل + ۷ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۴، شامل ۶ صفحه درسنامه + ۱۲ سوال {تستی،تشریحی، جای خالی})
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۶ صفحه درسنامه + ۵ سوال تشریحی)

درس دوم: دوران ناصر الدین شاه

دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۱۰ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۴ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۲۷ صفحه درسنامه مفصل + ۶ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ۶ سوال تشریحی)

درس سوم: زمینه های نهضت مشروطه

دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۳۹ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۰ صفحه درسنامه مفصل و کامل و جامع)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۴ صفحه درسنامه مفصل + ۵ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ۴ سوال تشریحی)

درس چهارم: آغاز حرکت مردم علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی

دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۲۰ صفحه درسنامه مفصل + ۶ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۲ صفحه درسنامه + ۸ سوال تشریحی با پاسخ)

درس پنجم: مشروطه در دوره محمد علی شاه

دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۱۱ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۹ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۴ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۰ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۵، شامل ۶ صفحه درسنامه)

درس ششم: دوره دوم مشروطه

دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه، ۱۱ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۲۴ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۲۴ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۴، شامل ۹ صفحه درسنامه)

درس هفتم: کودتای ۱۲۹۹

دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۸ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه درسنامه)

درس هشتم: رضاخان؛ تثبیت قدرت

دانلود جزوه درس هشتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۸ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه درسنامه)

درس نهم: ویژگی های حکومت رضاشاه

دانلود جزوه درس نهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۵۰ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه درسنامه + ۴ سوال تشریحی با پاسخ)

درس دهم: سقوط رضاشاه

دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۸۵ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۴ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه، ۶ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۴، شامل ۸ صفحه درسنامه)

درس یازدهم: اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن

دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۴۹ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه، ۱۰ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۷ صفحه درسنامه)

درس دوازدهم: نهضت ملی شدن صنعت نفت

دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۷ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه درسنامه)

درس سیزدهم: زمینه های کودتای ۲۸ مرداد

دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۱ صفحه، ۷ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۶۲ صفحه درسنامه مفصل + ۲۰ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه درسنامه)

درس چهاردهم: کودتای بیست و هشتم مرداد

دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۱ صفحه، ۷ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۳۱ صفحه درسنامه + ۷ سوال تشریحی با پاسخ)

درس پانزدهم: ربع قرن سیطره آمریکا بر ایران

دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۹ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۴۸ صفحه، ۱۳ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه درسنامه)

درس شانزدهم: زمینه ها وهدف های اصلاحات آمریکایی در ایران

دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۳۵ صفحه درسنامه و ۱۲ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس هفدهم: پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی

دانلود جزوه درس هفدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۱ صفحه، ۵ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس هفدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۴۴ صفحه درسنامه مفصل + ۱۶ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس هفدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۴ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس هجدهم: قیام ۱۵ خرداد

دانلود جزوه درس هجدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۱۰ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس هجدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۶۱ صفحه درسنامه مفصل + ۱۵ سوال تشریحی با پاسخ)

درس نوزدهم: تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی

دانلود جزوه درس نوزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۱۴ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس نوزدهم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه درسنامه)

درس بیستم: ایران در مسیر انقلاب اسلامی

دانلود جزوه درس بیستم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۹ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس بیستم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه درسنامه)

درس بیست و یکم: پیروزی انقلاب اسلامی

دانلود جزوه درس بیست و یکم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۹۶ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس بیست و یکم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه، ۷ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس بیست و یکم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۷ صفحه درسنامه + ۳ سوال تشریحی)

درس بیست و دوم: دولت موقت مهندس مهدی بازرگان

دانلود جزوه درس بیست و دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲۳ صفحه درسنامه مفصل + ۴ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس بیست و دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه، ۱۱ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس بیست و دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۳، شامل ۸ صفحه درسنامه + ۳ سوال تشریحی)

درس بیست و سوم: اولین دوره ریاست جمهوری

دانلود جزوه درس بیست و سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۹ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس بیست و سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه درسنامه + ۷ سوال تشریحی)

درس بیست و چهارم: جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران

دانلود جزوه درس بیست و چهارم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۹ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس بیست و چهارم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه درسنامه + ۱۳ سوال تشریحی)

درس بیست و پنجم: آرمان ها و دستاورد های انقلاب اسلامی

دانلود جزوه درس بیست و پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، ۱۳ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس بیست و پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۱ صفحه درسنامه)

درس بیست و ششم: بیداری اسلامی در جهان اسلام

دانلود جزوه درس بیست و ششم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۲ صفحه، ۶۲ سوال تشریحی با پاسخ)

کتاب درسی تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی

دانلود کتاب درسی تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا