کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه زیست رشته تجربی

جزوه زیست دهم، یازدهم، دوازدهم رشته تجربی

مهم ترین درس رشته تجربی بدون شک زیست شناسی می باشد. این درس با بالاترین ضریب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می توانید برای کنکور و ۲۰ گرفتن در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ نیز از جزوات موجود استفاده کنید.
با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه دقیق و خط به خط کتاب درسی و همچنین برخورداری از جزوات کامل و استاندارد، که پوشش دهنده کلیه مباحث درسی باشد یکی از نیاز های اساسی دانش آموزان رشته تجربی در این درس مهم تلقی می شود.
ترکیبی خوندن درس زیست شناسی در جزوات زیر نیز رعایت شده است و یکی از بهترین روش های مطالعه برای شما نیز همین ترکیبی خواندن می باشد.
این جزوات توسط بهترین مدرسان زیست شناسی ارائه شده است که شامل نکات مهم این درس می باشد. جزوات ارائه شده در ادامه این مطلب به صورت کاملا استاندارد و کاربردی در جهت گرفتن بهترین نمره در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ و بالاترین درصد در آزمون سراسری گردآوری شده است.

جزوه زیست دهم تجربی

فصل اول: دنیای زنده

دانلود جزوه فصل اول زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل اول زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل اول زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل اول زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل اول زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه فصل اول زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۶)
دانلود جزوه فصل اول زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۷)

فصل دوم: گوارش و جذب مواد

دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۶)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۷)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۸)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۹)

فصل سوم: تبادلات گازی

دانلود جزوه فصل سوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل سوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل سوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل سوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل سوم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۵)

فصل چهارم: گردش مواد در بدن

دانلود جزوه فصل چهارم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۶)

فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

دانلود جزوه فصل پنجم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۵)

فصل ششم: از یاخته تا گیاه

دانلود جزوه فصل ششم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل ششم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل ششم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل ششم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل ششم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه فصل ششم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۶)

فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان

دانلود جزوه فصل هفتم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست دهم تجربی (نمونه شماره ۶)

کتاب درسی زیست دهم تجربی

دانلود کتاب درسی زیست دهم تجربی

سوالات امتحانی زیست دهم تجربی

دانلود سوالات امتحانی زیست دهم تجربی

جزوه زیست یازدهم تجربی

فصل اول: تنظیم عصبی

دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۶)
دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۷)
دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۸)

فصل دوم: حواس

دانلود جزوه فصل دوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل دوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل دوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل دوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل دوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه فصل دوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۶)
دانلود جزوه فصل دوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۷)
دانلود جزوه فصل دوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۸)

فصل سوم: دستگاه حرکتی

دانلود جزوه فصل سوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل سوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل سوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل سوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل سوم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)

فصل چهارم: تنظیم شیمیایی

دانلود جزوه فصل چهارم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)

فصل پنجم: ایمنی

دانلود جزوه فصل پنجم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)

فصل ششم: تقسیم یاخته

دانلود جزوه فصل ششم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل ششم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل ششم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل ششم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل ششم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)

فصل هفتم: تولید مثل

دانلود جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۶)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۷)

فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان

دانلود جزوه فصل هشتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل هشتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل هشتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل هشتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل هشتم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)

فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها

دانلود جزوه فصل نهم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل نهم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل نهم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل نهم زیست یازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)

کتاب درسی زیست یازدهم تجربی

دانلود کتاب درسی زیست یازدهم تجربی

سوالات امتحانی زیست یازدهم تجربی

دانلود سوالات امتحانی زیست یازدهم تجربی

جزوه زیست دوازدهم تجربی

فصل اول: مولکول های اطلاعاتی

دانلود جزوه فصل اول زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل اول زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل اول زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل اول زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل اول زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته

دانلود جزوه فصل دوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل دوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)

فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها

دانلود جزوه فصل سوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل سوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل سوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل سوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه فصل سوم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۵)

فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی

دانلود جزوه فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)

فصل پنجم: از ماده به انرژی

دانلود جزوه فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)

فصل ششم: از انرژی به ماده

دانلود جزوه فصل ششم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل ششم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)

فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی

دانلود جزوه فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)

فصل هشتم: رفتار های جانوران

دانلود جزوه فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی (نمونه شماره ۴)

کتاب درسی زیست دوازدهم تجربی

دانلود کتاب درسی زیست دوازدهم تجربی

سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی

دانلود سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی

3 دیدگاه دربارهٔ «جزوه زیست دهم، یازدهم، دوازدهم رشته تجربی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top