کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه زبان

جزوه زبان انگلیسی دهم، یازدهم، دوازدهم تمام رشته ها

کامل ترین جزوات زبان انگلیسی پایه های دهم تا دوازدهم ویژه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ با نمونه سوالات امتحان نهایی
قابل استفاده برای تمامی رشته ها
۸۰+ جزوه منحصر به فرد و کامل دهم تا دوازدهم
باتوجه به این که این درس یکی از نقاط ضعف اغلب دانش آموزان است، مطالعه یک جزوه سطح بالا در کنار کتاب درسی برای هر دانش آموز ضروری است. این جزوه شامل بررسی دقیق تمام مباحث کتاب درسی شما از جمله لغات، گرامر، ریدینگ و کلوز تست است. ارائه درک مطلب های متنوع در این جزوات این مبحث را به نقطه قوت هر دانش آموز تبدیل می کند و از آنجایی که این مبحث یکی از مباحث با بالاترین بارم بندی در امتحانات نهایی است قطعا پایه گذار موفقیت شما در این درس می شود.  

جزوه زبان انگلیسی دهم تمام رشته ها

درس اول: Saving Nature

دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه درسنامه و ۶ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه لغات درس اول همراه با ترجمه)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۳، شامل ۶ صفحه درسنامه و نکات گرامری درس اول)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۴، شامل ۲۸ صفحه درسنامه و نکات گرامری همراه با نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۵، شامل ۱۲ صفحه درسنامه و نکات گرامری درس اول)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۶، شامل ۶ صفحه درسنامه و لغات درس اول و سوالات تستی همراه با پاسخنامه)

درس دوم: Wonders of Creation

دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۴ صفحه نکات گرامری همراه با سوالات تشریحی)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۳، شامل ۶ صفحه لغات درس دوم)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۴، شامل ۴ صفحه نکات گرامری و ۶ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۵، شامل ۲ صفحه لغات درس دوم همراه با ترجمه)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۶، شامل ۱۰ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۷، شامل ۵ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۸، شامل ۱۴ صفحه درسنامه و نکات گرامری همراه با نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۹، شامل ۸ صفحه نکات گرامری)

درس سوم: The Value of Knowledge

دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۴ صفحه نکات گرامری و ۷ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۳، شامل ۳۱ صفحه درسنامه و نکات گرامری همراه با نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۴، شامل ۱۳ صفحه نکات گرامری)

درس چهارم: Traveling the World

دانلود جزوه درس چهارم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه نکات گرامری و ۹ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس چهارم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱۰ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس چهارم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۳، شامل ۱۷ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس چهارم زبان انگلیسی دهم (نمونه شماره ۴، شامل ۱۲ صفحه نکات گرامری)

کتاب درسی زبان انگلیسی دهم

دانلود کتاب درسی زبان انگلیسی دهم

سوالات امتحانی زبان انگلیسی دهم

دانلود سوالات امتحانی زبان انگلیسی دهم

جزوه زبان انگلیسی یازدهم تمام رشته ها

درس اول: Underestanding People

دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه نکات گرامری + لغات درس اول)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱۶ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۸ صفحه نکات گرامری + رایتینگ درس اول)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۵ صفحه نکات گرامری)

درس دوم: A Healthy Lifestyle

دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه نکات گرامری + لغات درس دوم)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲۳ صفحه نکات گرامری + سوالات تستی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه لغات درس دوم همراه با ترجمه)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۹ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۵، شامل ۲۴ صفحه نکات گرامری + همراه با نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه)

درس سوم: Art and Culture

دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه نکات گرامری + سوالات تستی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱۰ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه لغات درس سوم همراه با ترجمه)

کتاب درسی زبان انگلیسی یازدهم

دانلود کتاب درسی زبان انگلیسی یازدهم

سوالات امتحانی زبان انگلیسی یازدهم

دانلود سوالات امتحانی زبان انگلیسی یازدهم

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم تمام رشته ها

درس اول: sense of Appreciation

دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه لغات درس سوم همراه با ترجمه)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۶ صفحه نکات گرامری + ۶ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۶ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۵، شامل ۵ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۶، شامل ۴ صفحه نکات گرامری خلاصه)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۷، شامل ۱۳ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۸، شامل ۶۰ صفحه نکات گرامری + همراه با نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۹، شامل ۱۰ صفحه نکات گرامری + نمونه سوالات تستی)
دانلود جزوه درس اول زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۱۰، شامل ۹ صفحه نکات گرامری)

درس دوم: Look it Up

دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه نکات گرامری + نمونه سوالات تستی)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۱ صفحه نکات گرامری، خلاصه کوتاه)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه نکات گرامری، خلاصه کوتاه)
دانلود جزوه درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۵، شامل ۴۸ صفحه نکات گرامری + همراه با نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه)

درس سوم: Renewable Energy

دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه نکات گرامری + نمونه سوالات تستی)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱۳ صفحه نکات گرامری)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه لغات درس سوم همراه با ترجمه)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه نکات گرامری، خلاصه کوتاه)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۵، شامل ۸ صفحه نکات گرامری + رایتینگ درس سوم)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۶، شامل ۲ صفحه نکات گرامری، خلاصه کوتاه)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۷، شامل ۴۹ صفحه نکات گرامری + همراه با نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم (نمونه شماره ۶، شامل ۱۵ صفحه نکات گرامری + لغات درس سوم)

کتاب درسی زبان انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب درسی زبان انگلیسی دوازدهم

سوالات امتحانی زبان انگلیسی دوازدهم

دانلود سوالات امتحانی زبان انگلیسی دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top