بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه جامعه شناسی

جزوه جامعه شناسی دهم، یازدهم، دوازدهم انسانی

جزوات جامعه شناسی به همراه نمونه سوالات ویژه شب امتحان ۱۴۰۳ برای دانش آموزان رشته انسانی در اینجا قرار گرفته است. اگر برای ۲۰ گرفتن در امتحانات این درس تلاش می کنید، بی شک مطالعه این جزوات بهترین انتخاب هستند.
درس جامعه شناسی یکی از دروس کاملا حفظی رشته انسانی می باشد و بسیار فرار است به همین خاطر با استفاده از جزوات این صفحه که حاصل دانش دبیران نمونه این درس است می توانید مفاهیم آن را به صورت خلاصه و نکته وار دریافت کنید.
موفقیت در دروس حفظی زمانی اتفاق میفتد که بهترین منبع را برای مرور در اختیار داشته باشید، این جزوات با ارائه نکات به صورت خلاصه شما را در این امر یاری می کند.

جزوه جامعه شناسی

جزوه جامعه شناسی پایه دهم انسانی

درس اول: کنش های ما

دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس دوم: پدیده های اجتماعی

دانلود جزوه درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)

درس سوم: جهان اجتماعی

دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس چهارم: اجزا و لایه های جهان اجتماعی

دانلود جزوه درس چهارم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهارم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس پنجم: جهان های اجتماعی

دانلود جزوه درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس ششم: پیامد های جهان اجتماعی

دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس هفتم: ارزیابی جهان های اجتماعی

دانلود جزوه درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس هشتم: هویت

دانلود جزوه درس هشتم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هشتم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس نهم: باز تولید هویت اجتماعی

دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس دهم: تغییرات هویت اجتماعی

دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس یازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی

دانلود جزوه درس یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس دوازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی

دانلود جزوه درس دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس سیزدهم: هویت ایرانی (۱)

دانلود جزوه درس سیزدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سیزدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس چهاردهم: هویت ایرانی (۲)

دانلود جزوه درس چهاردهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)

درس پانزدهم: هویت ایرانی (۳)

دانلود جزوه درس پانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)

درس شانزدهم: هویت ایرانی (۴)

دانلود جزوه درس شانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)

کتاب درسی جامعه شناسی دهم انسانی

دانلود کتاب درسی جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات امتحانی جامعه شناسی دهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی جامعه شناسی دهم انسانی

جزوه جامعه شناسی پایه یازدهم انسانی

درس اول: جهان فرهنگی

دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس دوم: فرهنگ جهانی

دانلود جزوه درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس سوم: نمونه های فرهنگ جهانی ۱

دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس چهارم: نمونه های فرهنگ جهانی ۲

دانلود جزوه درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس پنجم: باور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

دانلود جزوه درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس ششم: چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس هفتم: جامعه جهانی

دانلود جزوه درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس هشتم: تحولات نظام جهانی

دانلود جزوه درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس نهم: جهان دو قطبی

دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس دهم: جنگ ها و تقابل های جهانی

دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس یازدهم: بحران های اقتصادی و زیست محیطی

دانلود جزوه درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس دوازدهم: بحران های معرفتی و معنوی

دانلود جزوه درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس سیزدهم: سر آغاز بیداری اسلامی

دانلود جزوه درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس چهاردهم: انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف بیداری اسلامی

دانلود جزوه درس چهاردهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهاردهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس پانزدهم: افق بیداری اسلامی

دانلود جزوه درس پانزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پانزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پانزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس پانزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

کتاب درسی جامعه شناسی یازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی

جزوه جامعه شناسی پایه دوازدهم انسانی

درس اول: ذخیره دانشی

دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس دوم: علوم اجتماعی

دانلود جزوه درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس سوم: نظم اجتماعی

دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس چهارم: کنش اجتماعی

دانلود جزوه درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس پنجم: معنای زندگی

دانلود جزوه درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس ششم: قدرت اجتماعی

دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس هفتم: نا برابری اجتماعی

دانلود جزوه درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس هشتم: سیاست هویت

دانلود جزوه درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس نهم: پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس نهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس دهم: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

کتاب درسی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

سوالات امتحانی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

3 دیدگاه دربارهٔ «جزوه جامعه شناسی دهم، یازدهم، دوازدهم انسانی»

  1. من دانش آموز هستم ولی ب دلیل شرایط‌خانوادگیم مجبورم برم سرکار
    و تو ایام امتحانات فقط جزوه های شماس که بهم کمک کرده
    خداخیرتون بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top