کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه ادبیات

جزوه ادبیات فارسی دهم یازدهم دوازدهم

جزوه ادبیات فارسی دهم یازدهم و دوازدهم برای داوطلبان و دانش آموزان رشته تجربی، ریاضی و انسانی تهیه شده است.
شما عزیزان می توانید جزوه این درس مهم و تاثیرگذار در امتحانات نهایی را برای پایه های مختلف دانلود کنید.

جزوه ادبیات فارسی دهم تجربی، ریاضی، انسانی

دانلود جزوه ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه ادبیات فارسی دهم

فصل اول: ادبیات تعلیمی

درس اول: چشمه
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی دهم

درس دوم: از آموختن، ننگ مدار
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی دهم

فصل دوم: ادبیات‌ پایداری

درس سوم: پاسداری از حقیقت
دانلود جزوه درس سوم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس سوم ادبیات فارسی دهم

درس چهارم: درس آزاد(ادبیات بومی ۱)

درس پنجم: بیداد ظالمان
دانلود جزوه درس پنجم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس پنجم ادبیات فارسی دهم

فصل سوم: ادبیات غنایی

درس ششم: مهر و وفا
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی دهم

درس هفتم: جمال و کمال
دانلود جزوه درس هفتم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس هفتم ادبیات فارسی دهم


فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

درس هشتم: سفر به بصره
دانلود جزوه درس هشتم ادبیات فارسی دهم

درس نهم: کلاس نقاشی
دانلود جزوه درس نهم ادبیات فارسی دهم

فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی

درس دهم: دریا دلان صف شکن
دانلود جزوه درس دهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دهم ادبیات فارسی دهم

درس یازدهم: خاک آزادگان
دانلود جزوه درس یازدهم ادبیات فارسی دهم

فصل ششم: ادبیات حماسی

درس دوازدهم: رستم و اشکبوس
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دهم

درس سیزدهم: گردآفرید
دانلود جزوه درس سیزدهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس سیزدهم ادبیات فارسی دهم

فصل هفتم: ادبیات داستانی

درس چهاردهم: طوطی و بقال
دانلود جزوه درس چهاردهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس چهاردهم ادبیات فارسی دهم

درس پانزدهم: درس آزاد(ادبیات بومی ۲)

درس شانزدهم: خسرو
دانلود جزوه درس شانزدهم ادبیات فارسی دهم

فصل هشتم: ادبیات جهان

درس هفدهم: سپیده دم
دانلود جزوه درس هفدهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس هفدهم ادبیات فارسی دهم

درس هجدهم: عظمت نگاه
دانلود جزوه درس هجدهم ادبیات فارسی دهم
دانلود جزوه درس هجدهم ادبیات فارسی دهم

کتاب درسی فارسی دهم تجربی، ریاضی، انسانی

دانلود کتاب درسی فارسی دهم تجربی، ریاضی، انسانی

سوالات امتحانی فارسی دهم تجربی، ریاضی، انسانی

دانلود سوالات امتحانی فارسی پایه دهم

جزوه ادبیات فارسی پایه یازدهم رشته تجربی، ریاضی، انسانی

دانلود جزوه ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه ادبیات فارسی یازدهم

فصل اول: ادبیات تعلیمی

درس اول: نیکی
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی یازدهم

درس دوم: قاضی بست
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی یازدهم

فصل دوم: ادبیات پایداری

درس سوم: در امواج سند
دانلود جزوه درس سوم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس سوم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس سوم ادبیات فارسی یازدهم

درس چهارم: درس آزاد(ادبیات بومی ۱)

درس پنجم: آغازگری تنها
دانلود جزوه درس پنجم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس پنجم ادبیات فارسی یازدهم

فصل سوم: ادبیات غنایی

درس ششم: پرورده عشق
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی یازدهم

درس هفتم: باران محبت
دانلود جزوه درس هفتم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس هفتم ادبیات فارسی یازدهم

فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

درس هشتم: در کوی عاشقان
دانلود جزوه درس هشتم ادبیات فارسی یازدهم

درس نهم: ذوق لطیف
دانلود جزوه درس نهم ادبیات فارسی یازدهم

فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی

درس دهم: بانگ جرس
دانلود جزوه درس دهم ادبیات فارسی یازدهم

درس یازدهم: یاران عاشق
دانلود جزوه درس یازدهم ادبیات فارسی یازدهم

فصل ششم: ادبیات حماسی

درس دوازدهم: کاوه داد خواه
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی یازدهم

درس سیزدهم: درس آزاد(ادبیات بومی ۲)

درس چهاردهم: حمله حیدری
دانلود جزوه درس چهاردهم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس چهاردهم ادبیات فارسی یازدهم

فصل هفتم: ادبیات داستانی

درس پانزدهم: کبوتر طوق دار
دانلود جزوه درس پانزدهم ادبیات فارسی یازدهم

درس شانزدهم: قصه عینکم
دانلود جزوه درس شانزدهم ادبیات فارسی یازدهم

فصل هشتم: ادبیات جهان

درس هفدهم: خاموشی دریا
دانلود جزوه درس هفدهم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس هفدهم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس هفدهم ادبیات فارسی یازدهم

درس هجدهم: خوان عدل
دانلود جزوه درس هجدهم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس هجدهم ادبیات فارسی یازدهم
دانلود جزوه درس هجدهم ادبیات فارسی یازدهم

کتاب درسی ادبیات فارسی یازدهم تجربی، ریاضی، انسانی

دانلود کتاب درسی ادبیات فارسی یازدهم تجربی، ریاضی، انسانی

سوالات امتحانی ادبیات فارسی یازدهم تجربی، ریاضی، انسانی

دانلود سوالات امتحانی ادبیات فارسی پایه یازدهم

جزوه ادبیات فارسی پایه دوازدهم تجربی، ریاضی، انسانی

دانلود جزوه ادبیات فارسی دوازدهم

فصل اول: ادبیات تعلیمی

درس اول: شکر نعمت
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس اول ادبیات فارسی دوازدهم

درس دوم: مست و هشیار
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس دوم ادبیات فارسی دوازدهم

فصل دوم: ادبیات پایداری

درس سوم: آزادی
دانلود جزوه درس سوم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس سوم ادبیات فارسی دوازدهم

درس چهارم: درس آزاد(ادبیات بومی ۱)

درس پنجم: دماوندیه
دانلود جزوه درس پنجم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس پنجم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس پنجم ادبیات فارسی دوازدهم

فصل سوم: ادبیات غنایی

درس ششم: نی نامه
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس ششم ادبیات فارسی دوازدهم

درس هفتم: در حقیقت عشق
دانلود جزوه درس هفتم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس هفتم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس هفتم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس هفتم ادبیات فارسی دوازدهم

فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

درس هشتم: از پاریز تا پاریس
دانلود جزوه درس هشتم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس هشتم ادبیات فارسی دوازدهم

درس نهم: کویر
دانلود جزوه درس نهم ادبیات فارسی دوازدهم

فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی

درس دهم: فصل شکوفایی
دانلود جزوه درس دهم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس دهم ادبیات فارسی دوازدهم

درس یازدهم: آن شب عزیز
دانلود جزوه درس یازدهم ادبیات فارسی دوازدهم

فصل ششم: ادبیات حماسی

درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس دوازدهم ادبیات فارسی دوازدهم

درس سیزدهم: خوان هشتم
دانلود جزوه درس سیزدهم ادبیات فارسی دوازدهم

فصل هفتم: ادبیات داستانی

درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ
دانلود جزوه درس چهاردهم ادبیات فارسی دوازدهم

درس پانزدهم: درس آزاد(ادبیات بومی ۲)

درس شانزدهم: کباب غاز
دانلود جزوه درس شانزدهم ادبیات فارسی دوازدهم

فصل هشتم: ادبیات جهان

درس هفدهم: خنده تو
دانلود جزوه درس هفدهم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس هفدهم ادبیات فارسی دوازدهم

درس هجدهم: عشق جاودانی
دانلود جزوه درس هجدهم ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود جزوه درس هجدهم ادبیات فارسی دوازدهم

کتاب درسی ادبیات فارسی دوازدهم تمام رشته ها

دانلود کتاب درسی ادبیات فارسی دوازدهم تجربی، ریاضی، انسانی

سوالات امتحانی ادبیات فارسی دوازدهم تجربی، ریاضی، انسانی

دانلود سوالات امتحانی ادبیات فارسی پایه دوازدهم

برای پیگیری اخبار کنکور و آزمون های استخدامی از طریق اینستاگرام، روی لینک زیر کلیک کنید:

پیج اینستاگرام :
koknkur.info.official

کانال تلگرام کنکور اینفو :

کانال تلگرام :
konkurinfotelegram

2 دیدگاه دربارهٔ «جزوه ادبیات فارسی دهم یازدهم دوازدهم»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top