بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه فلسفه یازدهم و دوازدهم رشته انسانی

جزوه-فلسفه

جزوه فلسفه یازدهم انسانی

بهترین و کامل ترین جزوه فلسفه یازدهم رشته انسانی تالیف برترین معلمان این درس است که در اختیار شما قرار گرفته است. این جزوه شامل مهم ترین نکات آموزشی درس فلسفه یازدهم است که به شما کمک می کند تا با کلیه نکات این درس به صورت کامل آشنا شوید. فلسفه یکی از دروس مفهومی و سنگین رشته انسانی است که صرفا با حفظ مطالب آن به موفقیت نمی رسید و باید برای تسلط بیشتر روی مباحث این درس و فهم عمیق مطالب با استفاده از آموزش های جامع را در برنامه خود قرار دهید. این جزوات هر آنچه که برای یادگیری و حفظ بهتر مطالب فلسفه نیاز دارید را در اختیار شما قرار میدهد. سوالات شب امتحان نیز برای بررسی میزان یادگیری شما در اختیارتان قرار داده شده است.

فصل اول: فلسفه و ابعاد آن

درس اول: چیستی فلسفه

دانلود جزوه درس اول فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۲ صفحه درسنامه + ۴ سوال تستی)
دانلود جزوه درس اول فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۳ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس اول فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۸ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس اول فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس دوم: ریشه و شاخه های فلسفه

دانلود جزوه درس دوم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۶ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۶ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۶ صفحه درسنامه)

درس سوم: فلسفه و زندگی

دانلود جزوه درس سوم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۶ صفحه درسنامه + ۵ سوال تستی)
دانلود جزوه درس سوم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۵ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس سوم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۴ صفحه درسنامه)

درس چهارم: آغاز تاریخی فلسفه

دانلود جزوه درس چهارم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس چهارم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۲۵ صفحه درسنامه مفصل)

درس پنجم: زندگی بر اساس اندیشه

دانلود جزوه درس پنجم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه درسنامه)

فصل دوم: معرفت و شناخت

درس ششم: امکان شناخت

دانلود جزوه درس ششم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲۸ صفحه درسنامه مفصل)

درس هفتم: ابزار های شناخت

دانلود جزوه درس هفتم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۳۷ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس هفتم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس هشتم: نگاهی به تاریخچه معرفت

دانلود جزوه درس هشتم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۹ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس هشتم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲۲ صفحه درسنامه مفصل + ۳۴ سوال تستی + ۲۹ سوال تشریحی)

فصل سوم: انسان

درس نهم: چیستی انسان (۱)

دانلود جزوه درس نهم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲۳ صفحه درسنامه مفصل)

درس دهم: چیستی انسان (۲)

دانلود جزوه درس دهم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه درسنامه + ۵ سوال تستی و ۱۴ سوال تشریحی با پاسخ)

درس یازدهم: انسان، موجودی اخلاق گرا

دانلود جزوه درس یازدهم فلسفه یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

کتاب درسی فلسفه یازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی فلسفه یازدهم انسانی

جزوه فلسفه دوازدهم انسانی

با مطالعه دقیق این جزوات ریز ترین و مهم ترین نکات فلسفه دوازدهم را یاد بگیرید. بررسی دقیق مطالب کتاب درسی شما متناسب با سطح سوالات امتحانات، مهم ترین نکته این جزوات است که به شما کمک می کند تا بهترین نتیجه را در امتحانات به دست آورید. نمونه سوالاتی که در اختیار شما قرار گرفته است برای سنجش میزان یادگیری شما پس از مطالعه دقیق جزوات است.

بخش اول: پیرامون واقعیت و هستی

درس اول: هستی و چیستی

دانلود جزوه درس اول فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس اول فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه درسنامه)

درس دوم: جهان ممکنات

دانلود جزوه درس دوم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۴ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس سوم: جهان علی و معلولی

دانلود جزوه درس سوم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۴ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس سوم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۳۶ صفحه درسنامه مفصل)

درس چهارم: کدام تصویر از جهان؟

دانلود جزوه درس چهارم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس چهارم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه درسنامه مفصل)

بخش دوم: پیرامون خدا و عقل

درس پنجم: خدا در فلسفه _ قسمت اول

دانلود جزوه درس پنجم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس پنجم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۶ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۶ صفحه درسنامه مفصل + نمونه سوالات امتحانات نهایی)
دانلود جزوه درس پنجم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۲۰ صفحه درسنامه مفصل)

درس ششم: خدا در فلسفه _ قسمت دوم

دانلود جزوه درس ششم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس ششم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲۰ صفحه درسنامه مفصل)

درس هفتم: عقل در فلسفه _ قسمت اول

دانلود جزوه درس هفتم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هفتم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۹ صفحه درسنامه مفصل)

درس هشتم: عقل در فلسفه _ قسمت دوم

دانلود جزوه درس هشتم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۶ صفحه درسنامه مفصل)

بخش سوم: نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسلام

درس نهم: آغاز فلسفه در جهان اسلام

دانلود جزوه درس نهم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس نهم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲۳ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نهم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه درسنامه)

درس دهم: دوره میانی

دانلود جزوه درس دهم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲۰ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دهم فلسفه دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه درسنامه)

درس یازدهم: دوران متاخر

درس دوازدهم: حکمت معاصر

کتاب درسی فلسفه دوازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی فلسفه دوازدهم انسانی

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا