کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

سوالات امتحانی عربی پایه دهم انسانی

سوالات امتحانی عربی پایه دهم انسانی

نمونه سوالات عربی پایه دهم انسانی به منظور استفاده دانش آموزان پایه دهم انسانی و آماده شدن برای امتحانات نهایی رشته انسانی در این نوشته تدوین و ارئه شده است.

سال دهم رشته انسانی به صورت داخلی مدارس برگزار می شود به همین دلیل دانش آموزان رشته انسانی با اطلاع از بارم بندی امتحانات ۱۴۰۱ میتوانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه هر درس داشته باشند.

بارم بندی عربی پایه دهم نوبت اول رشته ادبیات و علوم انسانی

مهارت های زبانیموضوعنمره
الف : مهارت واژه شناسینوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله ، ( زير کلمات خط کشيده مي شود . )۲
مترادف و متضاد ( همانند تمرينات کتاب )
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ( دو مورد )
نوشتن مفرد يا جمع اسم ( در حد اسم های موجود در کتاب های هفتم تا دهم )
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه جمله های عربی به فارسی۷
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )
تكميل ترجمه ناقص
ج : مهارت شناخت و كاربرد قواعدترجمه فعل های ماضی ساده ، ماضي استمراری ، ماضي منفی ، مضارع منفی ، امر، نهی و مستقبل و نيز مصدر در جمله۷.۵
تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي
خالي در جمله يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر
معنا ميان چند کلمه
کاربرد عدد های اصلی و ترتيبی
ساعت خوانی
تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب براي جای خالی در جمله با توجه
به قرائن و در قالب سوال چند گزينه ای يا شناخت آن ها مانند تمرين هفتم
درس اول
د : مهارت درک و فهموصل کردن کلمات ستون اول به « سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان
چهار مورد ( يا ارائه پنج کلمه که يكی اضافه ) » توضيحات ستون دوم
است و چهار جمله دارای جای خالی که بايد جای خالی با کلمه مناسب
کامل شود .
و يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب ( سوال دو گزينه ای )
۲
درك مطلب ( ارائه متن و طراحي چهار سوال با چهار کلمه پرسشی
خوانده شده ) يا ( ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی )
ه : مهارت مكالمهپاسخ کوتاه به جمله های پرسشی۱.۵
طرح سوال از الحوارات ( مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر
شش تكه از عبارت های کتاب ( پر کردن جای خالی با کلمات ارائه
شده ، دو گزينه ای و … )

بارم بندی عربی پایه دهم نوبت دوم رشته ادبیات و علوم انسانی

مهارت های زبانیموضوعنمره
الف : مهارت واژه شناسینوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله ، ( زير کلمات خط کشيده می شود . )۲
مترادف و متضاد ( همانند تمرينات کتاب )
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ( دو مورد )
نوشتن مفرد يا جمع اسم ( در حد اسم های موجود در کتاب های هفتم تا دهم )
ب : مهارت ترجمه به
فارسی
ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تمرين ، اِعلَموا ، فن الترجمه و …۷
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )
تكميل ترجمه ناقص ( دارای شش جای خالی )
ج: مهارت شناخت و
كاربرد قواعد
ترجمه فعل هايی مانند ماضی ساده ، معادل ماضی استمراری ، ماضي منفی ، مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله . ( يكي از فعل ها دارای نون وقايه باشد . )۷.۵
تشخيص فعل ماضی ، مضارع ، امر و نهی و نيز مصدر مناسب براي جای خالی در جمله يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظرمعنا ميان چند کلمه
ذکر صیغه دو فعل در جمله
کاربرد عدد های اصلی و ترتيبی یا ساعت خوانی
تشخيص فاعل ، مفعول ، مبتدا ، خبر ، نايب فاعل ، مضاف اليه ، صفت ، جار و
مجرور در جمله و ذکر نام اِعراب آنها
ترجمه فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم ، و يا کاربرد
فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينه ای
کاربرد درست حروف جر در قالب پرسش چند گزينه ای با توجه به معنای جمله
يا تشخيص گزينه صحيح در مجرور به حرف جر
د : مهارت درک و فهموصل کردن کلمات ستون اول به توضيحات « سوال جور کردني از مفهوم واژگان ( چهار مورد ) » ستون دوم
يا ارائه پنج کلمه که يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که بايدجای خالی با کلمه مناسب کامل شود .
يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب ( سوال دو گزينه ای )
۲
درك مطلب ( ارائه متن و طراحی چهار سوال با چهار کلمه پرسشی خوانده
شده ) ، يا ( ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی )
ه : مهارت مكالمهپاسخ کوتاه يك يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی۱.۵
طرح سوال از الحوارات مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تكه
از عبارت های کتاب ، پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده ، دو گزينه ای
و … 

بارم بندی امتحان شفاهی عربی پايه دهم ميان نوبت اول و دوم رشته ادبيات و علوم انسانی

مهارت هاشمارهموضوعنمره
مهارت های خواندن ،
شنيدن و
سخن گفتن
۱روان خوانی ( بدون درنگ و خطا ، و با تلفظ نسبتا درست مخارج حروف ) يا حفظ سرود درس اول و اجرای گروهی آن اجرای نمايشی متن برخی درس ها۶
۲مكالمه ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی ( سوال با جملات دارای ما ، ماذا ، ما هوَ ، ماهيَ ، بِمَ ، مَنْ ، لِمَنْ ، أينَ ، مِنْ أينَ ، مِمَّن، کَم ، هَلْ ، أ ، متي ، کيف ، لماذا ، لِمَ ، عَمَّ ، أَيّ )
يا حفظ مشابه مكالمات کتاب درسی و اجراي آن در گروه دو يا چند نفره
يا اجرای گروهی مكالماتی متفاوت با مكالمات کتاب درسی در کلاس
۴
جمع نمره ها۱۰

سوالات امتحانی عربی دهم انسانی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم انسانی ، مجموعه کاملی از سوالات عربی دهم را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو ، دانلود کنید.

عربی دهم انسانی شامل هشت فصل می شود.

سوالات امتحانی عربی دهم انسانی را به صورت درس به درس از طریق فایل های زیر دانلود کنید

سوالات امتحانی عربی درس اول

درس اول عربی دهم کتاب به قواعد در رابطه با افعال پرداخته است ؛ یعنی به عبارتی انواع فعل در زبان عربی را بررسی کرده است . همچنین به کاربرد اعداد شمارشی و ترتیبی در زبان عربی می پردازد. درس اول عربی دهم بسیار مهم است چون در پایه عربی شما بسیار تاثیر گذار است . شما داوطلبان عزیز میتوانید سوالات امتحانی درس اول عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس دوم

درس دوم عربی دهم به مبحث اعداد می پردازد. این مبحث در اعداد درس اول می باشد. پیش نیاز این درس قطعا درس اول است ؛ پس حتما درس اول را مطالعه کنید و سپس به سراغ درس دوم برید. شما داوطلبان عزیز میتوانید سوالات امتحانی درس دوم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس سوم

درس سوم عربی دهم انسانی به مبحث اشکال فعل پرداخته شده است. این مبحث از مبحاث بسیار مهم و پایه ای عربی دهم یا به طور کلی عربی می باشد.برای موفقیت در کنکور این مبحث را باید کاملا بلد باشین . شما داوطلبان عزیز میتوانید سوالات امتحانی درس سوم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس چهارم

درس چهارم ادامه درس سوم می باشد که به مبحث اشکال افعال و فعل های ثلاثی می پردازد. در این درس به چهار وزن باقی مانده افعال ثلاثی مزید پرداخته می شود این مبحث اهمیت بسیار بالایی دارد. شما داوطلبان عزیز میتوانید سوالات امتحانی درس چهارم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس پنجم

در زبان عربی جمله ها یا با اسم شروع می یا با فعل ؛ درس پنجم عربی دهم انسانی به مبحث جمله اسمیه و فعلیه پرداخته است. این مبحث تعیین کننده جمله فلیه و اسمیه بسیار مهم است. شما داوطلبان عزیز میتوانید سوالات امتحانی درس پنجم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس ششم

همانطور که ما در زبان فارسی افعال معلوم و مجهول داریم در زبان عربی هم این افعال داریم.درس ششم به مبحث افعال معلوم و مجهول پرداخته است این درس هم بسیار اهمیت دارد در کل عربی دهم پایه ای برای عربی یازدهم و دوازدهم است . شما داوطلبان عزیز میتوانید سوالات امتحانی درس ششم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس هفتم

درس هفتم عربی دهم به مبحث ، جار و مجرور در جمله پرداخته است. شما داوطلبان عزیز میتوانید سوالات امتحانی درس هفتم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس هشتم

آخرین درس عربی دهم به مبحث اسامی اختصاص داده شده است . در واقع در چهار درس انتهایی تمرکز کتاب بر روی جملات در عربی بوده و بعد نوع جمله و تشخیص مجهول و جار و مجرور، حال می رسیم به اسم فاعل ، اسم مغعول و اسم مبالغه که از اهمیت بالایی مانند درس های قبلی برخوردار هستند. شما داوطلبان عزیز میتوانید سوالات امتحانی درس هشتم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

دانلود جزوه عربی رشته انسانی پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top