کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم انسانی

سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم انسانی به منظور استفاده دانش آموزان پایه یازدهم انسانی و آماده شدن برای امتحانات نهایی رشته انسانی در این نوشته تدوین و ارئه شده است.

بارم بندی امتحانات سال یازدهم رشته انسانی ۱۴۰۱ ارزش و اهمیت هر درس، مبحث ها و فصل های هر درس را مشخص می کند. دانش آموزای انسانی با توجه به بارم بندی امتحانات یازدهم سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ می توانن زمان مناسبی رو برای مطالعه هر درس با توجه به سختی یا آسونی اختصاص بدند.

بارم بندی درس عربی پایه یازدهم انسانی

نوبت اوّل ( از درس اوّل تا پايان متن و درک مطلب درس چهارم )

مهارت های زبانیموضوعنمره
مهارت های واژه شناسینوشتن معناي كلمه از عربي به فارسي در جمله۰.۵
مترادف و متضاد ( دو مورد همانند تمرينات كتاب )۰.۵
تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه ( دو مورد )۰.۵
نوشتن مفرد يا جمع اسم ( در حدّ اسم هاي خوانده شده )۰.۵
ب : مهارت ترجمه فارسیترجمۀ جملات كتاب از عربي به فارسي از متن، تمرين و بخش ” اعلمو “۵
انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربي به فارسي ( دو جمله )۰.۵
تكميل ترجمۀ ناقص ( شش جاي خالي )۱.۵
مهارت شناخت و کاربرد قواعدرجمۀ دقيق فعل هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، امر، نهي، نفي، مستقبل، مجهول، فعل داراي نون وقايه و مصدر در جملات ساده و با ريشه هاي سادهاي مانند دَخَلَ و خَرَجَ يا در قالب مصوَّر۱.۵
تشخيص فعل ماضي ، مضارع ، امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي خالي در جمله يا تشخيص نوع فعل ، يا هر سؤال ابداعي ديگر كه مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد . ( سه مورد )۰.۷۵
تشخيص فعل ماضي ، مضارع ، امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي خالي در جمله يا تشخيص نوع فعل ، يا هر سؤال ابداعي ديگر كه مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد . ( سه مورد )۰.۵
تشخيص اسم تفضيل و ترجمۀ دقيق آن در جمله۱
ترجمۀ دقيق جملۀ با اسلوب شرط۱
تشخيص فعل شرط و جواب آن۰.۵
ترجمۀ دقيق دو اسم معرفه و نكره در عبارتي كه زيرش خط كشيده شده است .۰.۵
تشخيص محلّ اعرابي ( فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر)۱
تشخيص اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه۰.۵
عدد اصلي يا ترتيبي۰.۲۵
د : مهارت درک و فهمسؤال جوركردني از مفهوم واژگان شش مورد . يا ارائۀ هشت كلمه كه دو تا اضافه است و شش جمله با جاي خالي كه بايد با كلمۀ مناسب كامل شود. يا پر كردن جاهاي خالي با گزينه هاي مناسب (سؤال سه گزينه اي)۱.۵
درک مطلب ( ارائۀ متن و طرّاحي شش سؤال حتّي الامكان با شش كلمۀ پرسشي خوانده شده . يا ارائۀ شش جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحاني يا در هر دو مورد ۱۳ و ۱۴ هر شيوۀ ابتكاري ديگري كه مهارت درک و فهم را بسنجد .۱.۵
ه : مهارت مکالمهپاسخ كوتاه به جمله هاي پرسشي ، يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير ارائه شده۰.۲۵
طرح سؤال از بخش حوار مانند (جمله سازي با كلمات پراكنده حداكثر شش تكّه از عبارت- هاي كتاب (، پر كردن جاي خالي با كلمات ارائه شده ، دو گزينه هاي و … )۰.۲۵

بارم بندی درس عربی پایه یازدهم انسانی نوبت دوم

مهارت های زبانیموضوعنمره
مهارت های واژه شناسینوشتن معناي كلمه از عربي به فارسي در جمله۰.۵
مترادف و متضاد ( دو مورد همانند تمرينات كتاب )۰.۵
تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار كلمه ( دو مورد )۰.۵
نوشتن مفرد يا جمع اسم ( در حدّ اسم هاي خوانده شده )۰.۵
ب : مهارت ترجمه فارسیترجمۀ جملات كتاب از عربي به فارسي از متن، تمرين و بخش ” اعلمو “۵
انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربي به فارسي ( دو جمله )۰.۵
تكميل ترجمۀ ناقص ( شش جاي خالي )۱.۵
مهارت شناخت و کاربرد قواعدترجمۀ دقيق فعل هاي ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، امر، نهي، نفي، مستقبل، مجهول، فعل داراي نون وقايه و مصدر در جملات ساده و با ريشه هاي سادهاي مانند دَخَلَ و خَرَجَ يا در قالب مصوَّر۱
شخيص فعل ماضي ، مضارع ، امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي خالي در جمله يا تشخيص نوع فعل ، يا هر سؤال ابداعي ديگر كه مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد . ( چهار مورد )۰.۵
شناخت اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم تفضيل و اسم مكان۱
اسلوب شرط ، تعيين فعل يا جواب شرط يا ترجمۀ دقيق اسلوب شرط۰.۵
ترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نكره و ساير قواعد درس پنجم۰.۵
ترجمۀ دقيق فعل مضارع داراي حروف ” أَنْ، لَنْ، كَي، لِكَي، حَتَّي ” در جمله یا يا سؤال سه گزينه اي از فعل مضارع داراي اين حروف۱
ترجمۀ دقيق فعل مضارع داراي حروف ” لَمْ، لِ ، لا ” يا سؤال سه گزينه اي از فعل مضارع داراي اين حروف۱
ترجمۀ دقيق افعال ناقصه ” كانَ، صارَ، لَيْسَ ” در جمله . تأكيد در طرّاحي سؤال بر شكل هاي مختلف فعل كانَ است .۱
محلّ اِعرابي ” تشخيص نقش كلمات : فاعل ، مفعول ، مبتدا ، خبر ، مضافٌ اليه ، صفت ،
جار و مجرور ، مجرور به حرف جر “
۱
د : مهارت درک و فهمسؤال جوركردني از مفهوم واژگان شش مورد يا ارائۀ هشت كلمه كه دو تا اضافه است و شش جمله با جاي خالي كه بايد با كلمۀ مناسب كامل شود. يا پر كردن جاهاي خالي با گزينه هاي مناسب ( سؤال سه گزينه اي)۱.۵
درک مطلب ارائۀ متن و طرّاحي شش سؤال حتّي الامكان با شش كلمۀ پرسشي خوانده شده يا ارائۀ شش جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحاني ؛ يا در هر دو مورد ۱۳ و ۱۴ هر شيوۀ ابتكاري ديگري كه مهارت درک و فهم را بسنجد .۱.۵
ه : مهارت مکالمهپاسخ كوتاه به جمله هاي پرسشي ، يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير ارائه شده۰.۲۵
طرح سؤال از بخش حوار مانند (جمله سازي با كلمات پراكنده حداكثر شش تكّه از عبارت- هاي كتاب (، پر كردن جاي خالي با كلمات ارائه شده ، دو گزينه هاي و … )۰.۲۵

سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم انسانی،مجموعه کاملی از سوالات عربی یازدهم را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

کتاب عربی یازدهم انسانی در هفت درس تالیف شده است.

سوالات امتحانی عربی درس اول

درس اول عربی یازدهم انسانی با عنوان مواعظ قیمه آراسته به آیات ۱۷ تا ۱۹ سوره لقمان است .قواعد این درس به موضوع اسم تفصیل و اسم مکان پرداخته است.شما داوطلبان عزیز میتوانید نمونه سوالات امتحانی درس اول عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس دوم

درس دوم عربی یازدهم انسانی ، به مبحث اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان پرداخته است . این درس اهمیت زیادی دارد.شما داوطلبان عزیز میتوانید نمونه سوالات امتحانی درس دوم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی در سوم

موضوع متن درس سوم شگفتی های آفرینش خداوند است . اندیشیدن در آفریده های خدا ، در رهنمودهای بزرگان دین همواره تاکید شده است .قواع این درس مبحث اسلوب شرط و ادوات را توضیح میدهد.شما داوطلبان عزیز میتوانید نمونه سوالات امتحانی درس سوم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس چهارم

متن درس چهارم درباره تاثیر زبان فارسی در عربی است.قواعد درس چهارم دو بخش است : بخش اول آن درباره ترجمه صحیح اسم معرفه و نکره می باشد که به دو نوع معرفه ، یعنی معرفی به ال و اسم علم پرداخته است.شما داوطلبان عزیز میتوانید نمونه سوالات امتحانی درس سوم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس پنجم

درس پنجم عربی یازدهم انسانی ، به قواعد ماضی استمراری ، ماضی بعید و مضارع التزامی پرداخته است.شما داوطلبان عزیز میتوانید نمونه سوالات امتحانی درس پنجم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی درس ششم

متن درس ششم اشاره به یک واقع تاریخی است. قواعد این درس ترجمه فعل مضارع را توضیح می دهد.شما داوطلبان عزیز میتوانید نمونه سوالات امتحانی درس ششم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سولات امتحانی عربی درس هفتم

متن درس هفتم عربی یازدهم انسانی ف درباره ی امید به زندگی است. قواعد این درس به مبحث معنی افعال ناقصه پرداخته است.شما داوطلبان عزیز میتوانید نمونه سوالات امتحانی درس هفتم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

دانلود جزوه عربی رشته انسانی پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top