کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

سوالات امتحانی عربی پایه دوازدهم انسانی

سوالات امتحانی عربی پایه دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانی عربی پایه دوازدهم انسانی به منظور استفاده دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی و آماده شدن برای امتحانات نهایی رشته انسانی در این نوشته تدوین و ارئه شده است.

در زمان امتحان می بایست مدت لازم و مقدار مطالعه ی هر درس را برای خود تعیین کنید و با علامت گذاری نکات و مباحث مهم تر هر درس و تاکید بیشتر بر آن ها، یادگیری خود را بهبود ببخشید. یکی از راه های موفقیت در امتحانات آگاهی از بارم بندی و ارزش فصل های هر درس می باشد. در این مطلب بارم بندی امتحان نهایی دروس پایه دوازدهم رشته انسانی را ارائه می دهیم تا دانش آموزان بتوانند طبق این بارم بندی عملکرد مناسبی در امتحانات داشته باشند. 

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی

بارم بندی درس عربی، زبان قرآن دوازدهم انسانی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف این کتاب می باشد.

بارم بندی درس عربی نوبت اول

مهارت های زبانیموضوعنمره
الف) مهارت واژه شناسینوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( زیر کلمات خط کشیده می شود . )  ۱
مترادف و متضاد (دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف آنها را مشخص می کند ./ یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تای آن ها متضاد هستند . / می توان این سؤال را درون متن درک مطلب طراحی کرد . متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب ، نیم نمره افزایش یابد . )  ۰/۵
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه  یا نوشتن مفرد یا جمع اسم ( در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم ) یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله       ۰/۵
ب : مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا »   ۴
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس . ( ترجمۀ لای نفی جنس به صورت « هیچ … نیست » مد نظر است . ) ۰/۵
ترجمه درست جمله های دارای حروف مشبهه بالفعل ؛ یکی از جمله ها از « لیت » است . ۱/۵
ترجمه درست یک یا دو جمله دارای قید حالت ( حال ) در دو شکل آن ۱
ترجمه درست یک یا دو جمله دارای اسلوب استثنا یا حصر ۰/۵
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله ) ۰/۵
تکمیل ترجمه ناقص از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( چهار جای خالی )  ۱
مهارت های زبانیموضوعنمره
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعدترجمه دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی ، ماضی استمراری ، ماضی بعید ، امر، نهی، نفی، مستقبل ، مجهول ، فعل دارای نون وقایه ، معادل های عربی مضارع التزامی و اسلوب شرط داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند خرج ، دخل ، صبر، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر ، آن ها را ترجمه می کند ؛ مانند : « یا صدیقتی ، لا تخرجی من صفـک . » که در این جمله دو قرینه « یا صدیقتـی » و « ضمیر ـک » به دانش آموز کمک می کند تا بتواند « لا تخرجی » را درست ترجمه کند . یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر ( هشت مورد )  ۲
تشخیص و انتخاب فعل ماضی، مضارع ، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله ، یا تشخیص نوع فعل ، یا هر سؤال ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد . ( چهار مورد )۱
تشخیص لای نفی جنس ( چند جمله کوتاه داده می شود و دانش آموز باید لای نفی جنس را از لای نفی و لای نهی و لای جواب تشخیص دهد . ) ۰/۲۵
تشخیص حروف مشبهه بالفعل ( چند جمله کوتاه داده می شود و دانش آموز باید حرف مشبه بالفعل را از حروف جر ، استقبال ، نفی و سایر حروف تشخیص دهد ./ یا به هر صورتی که قدرت تشخیص حروف مشبهه بالفعل را بسنجد . ) ۰/۲۵
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند ؛ مانند : « کتب المسافر رساله فی الفندق . » جملات کاملا حرکت گذاری می شوند . ( فاعل ، مفعول ، مبتدا ، خبر ، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور ، یا مجرور به حرف جر ) دو نوع « حال » هر کدام ٠/٢٥ / مستثنی ٠/٢٥ / تشخیص اسلوب حصر ٠/٢٥ ۲
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آن ها ؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آن ها ( در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند . ) ۱/۵
د: مهارت درک و فهم سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان « وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » ( چهار مورد ) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود . یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب ( سؤال سه گزینه ای )  ۱
درک مطلب ( ارائه متن و طراحی چهار سؤال حتی الامکان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده ) یا ( ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی ) ؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا ؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد۱

بارم بندی درس عربی نوبت دوم

مهارت زبانیموضوعنمره
الف : مهارت واژه شناسینوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( زیر کلمات خط کشیده می شود . )  ۱
مترادف و متضاد ( دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص می کند ؛ یا شش کلمۀ درهم داده میشود و دانش آموز آنها را کنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد . )  ۰/۵
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا پیدا کردن گزینه مناسب برای شرح یک کلمه  ۰/۲۵
نوشتن مفرد یا جمع اسم ( در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم ) ۰/۲۵
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ۴
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس . (ترجمه لای نفی جنس به صورت « هیچ … نیست » مد نظر است . ) ۰/۵
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهه بالفعل ( أن ، کأن ، لیت و لعل ) با تکیه بر معنای حروف مشبهه بالفعل ۰/۵
ترجمه یک جملۀه دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی ۱
ترجمه یک جمله دارای قید حالت ۰/۵
ترجمه درست جمله دارای استثنا یا اسلوب حصر ۰/۵
ترجمه درست جمله دارای اسلوب ندا ۰/۵
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله ) ۰/۵
تکمیل ترجمه ناقص از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( چهار جای خالی )  ۱
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی، ماضی استمراری ، ماضی بعید ، امر ، نهی ، نفی ، مستقبل ، مجهول ، معادل های عربی مضارع التزامی ، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند : خرج ، دخل ، صبر، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه می کند ؛ مانند : « أنا دخلت قریۀ جدی أمس . » که در این جمله دو قرینه « أنا » و « ی » در « إنی » و « جدی » و قید زمان «أمس » به دانش -آموز کمک میکنند تا بتواند «دخلت » را درست ترجمه کند . در صورتی که از فعل های دشواری مانند تهمسون استفاده می شود ، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود ؛ مثال : یا تلامیذ، لم تهمسون فی الصف ؟! ( همس : آهسته سخن گفت ) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم ۲
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند ؛ مانند: «کتب المسافر رساله فی الفندق .» جملات کاملا حرکت گذاری می شوند . ( فاعل ، مفعول ، مبتدا، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس ، نائب فاعل ، صفت ، حال ، مستثنی، مفعول مطلق و منادا ) تذکر: سهم حال ، مستثنی، مفعول مطلق و منادا ١/٥ نـمره از ٤ نـمره است . تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال می شود . ٠/٢٥ نـمره تشخیص اسلوب حصر از استثناست . ٠/٥ نـمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤکدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه کتاب درسی باشد. ۴
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آن ها ؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آن ها (در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند . ) ۱
سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان « وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود . یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب ( سؤال سه گزینه ای )  ۱
د: مهارت درک و فهمدرک مطلب ( ارائه متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه پرسشی خوانده شده ) یا ( ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی ) ؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا ؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد .  ۱

امتحان شفاهی میان نوبت اول و دوم

مهارت ها موضوع نمره
مهارت های خواندن ، شنیدن و سخن گفتنروان خوانی (بدون درنگ و خطا، و با تلفظ نسبتا درست مخارج حروف )، یا حفظ شعر و اجرای گروهی آن ، اجرای نـمایشی متن برخی درس ها. پرسش های کلاسی  ۴
مکالمۀ ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی (سؤال با جملات دارای ما، ماذا، ما هو، ما هی، بم ، من ، لمن ، أین ، من أین ، ممن ، کم ، هل ، أ ، متی ، کیف ، لماذا، لم ، عم ، أی ) ، یا اجرای گروهی مکالماتی ساده .  ۱

سوالات امتحانی عربی دوازدهم انسانی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم انسانی،مجموعه کاملی از سوالات عربی دوازدهم را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

عربی دوازدهم انسانی در ۵ درس تالیف شده است.

معرفی درس های عربی دوازدهم

الدرس الاول : ترجمه متن و قواعد (حروف مشبه بالفعل و لای نفی جنس) را شامل می‌گردد.

الدرس الثانی : ترجمه متن و قواعد (حال) بررسی می‌گردد.

الدرس الثالث : ترجمه متن وقواعد (استثنا و اسلوب حصر) را بیان می‌دارد.

الدرس الرابع : شامل ترجمه متن و قواعد ( مفعول مطلق) است.

الدرس الخامس : ترجمه متن و قواعد (اسلوب ندا) را عنوان می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top