بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

زیر گروه رشته ها در کنکور سراسری

زیر گروه رشته ها در کنکور سراسری

در این مطلب به معرفی زیر گروه رشته ها در کنکور سراسری خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با لیست رشته های گروه های آزمایشی در آزمون سراسری عنوان خواهیم کرد .

در کنکور سراسری پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پردازند که ضرایب دروس عمومی برای هر پنج رشته یکسان بوده و تفاوت موجود در زیر گروه ها ، مربوط به دروس اختصاصی است .

به عبارت دیگر لیست رشته ها و همچنین ضرایب هر درس در هر گروه آزمایشی متفاوت است .

آگاهی از ضرایب هر درس از این جهت حائز اهمیت است که می توانید در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید و زمان بیشتری را به مطالعه مباحث مرتبط با رشته ی مورد علاقه خود اختصاص دهید .

  • در جدول زیر می توانید تعداد زیر گروه رشته ها در کنکور سراسری برای هر گروه آزمایشی را مشاهده کنید :
گروه آزمایشیتعداد زیر گروه های مرتبط با هر گروه آزمایشی
گروه آزمایشی ریاضی و فنی ۳ زیر گروه
گروه آزمایشی علوم تجربی ۵ زیر گروه
گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی ۵ زیر گروه
گروه آزمایشی هنر ۵ زیر گروه
گروه آزمایشی زبان های خارجی ۴ زیر گروه

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با زیر گروه رشته ها در کنکور سراسری ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید .

زیر گروه های رشته ریاضی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته ریاضی به شرح زیر است :

دكترای پيوسته بيوتكنولوژیفقه و حقوق امامیعلوم كامپيوترتاريخ تمدن ملل اسلامیمهندسی ساخت و توليدكاردانی تكنولوژی ماشين های كشاورزی
دكترای پيوسته فيزيکفقه و حقوق حنفیعلوم مهندسیتربيت مروج سياسیكاردانی  بهينه سازی مصرف انرژیكـاردانی جهـانگردی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد فقه و حقوق شافعیمعماری داخلیحسابداریكاردانی بيمهكـاردانی حسـابداری
 آمارفقه و حقوق شافعیمهندسی اپتيک و ليزرحفاظت اطلاعاتكارداني تربيت مبلغ قرآن كريمكاردانی سخت افزار كامپيوتر
آمار و سنجش آموزشی فقـه و مبـانی حقوق اسلامیمهندسی انرژیروانشناسیكاردانی تربيت معلم قرآن كريمكاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 آموزش ابتداییفلسفه و حكمت اسلامیمهندسی برقرياضيات و كاربردهـا علوم انتظامیكاردانی علوم انتظامی
 آموزش رياضیفلسفه و عرفان اسلامیمهندسی بهره برداری راه آهنزبـان و ادبيـات عربـیعلوم تربيتیكاردانی علوم ورزشی
آموزش علوم ورزشی فلسفه و كلام اسلامیمهندسی پزشكیشـيعه شناسـیعلوم سياسیكاردانی فراوری مواد معدنی
آموزش فيزيکفناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی تعمير و نگهداری هواپيماضـد تروريسمكارداني امور مالی و مالياتیكاردانی فنـاوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش كودكـان اسـتثناییفيزيکمهندسي حملونقل ريلیعلم اطلاعات و دانش شناسیفقه و حقوق اسلامیكاردانی فنی خط و ابنيه
اديـان ومذاهب فيزيـک مهندسـی مهندسی خط و سازه های ريلیعلوم فنی امنيت كاردانی هتلداریكاردانی فنی كشتی
اقتصادگردشـگریمهندسی دريـا معارف اسلامیكاردانی آماركاردانی مخابرات
الكترونيک و مخابرات درياییمددكاری اجتماعیمهندسی دريانوردیمعارف اسلامی ـ تبليغ و ارتباطاتكاردانی آموزش رياضیكاردانی مخابرات هواپيما
امنيت اطلاعاتمديريت اطلاعات و ارتباطاتمهندسی راه آهنمعارف اسلامی و اخلاقكاردانی آموزش و پرورش ابتداییكاردانی مديريت بازرگـانی
امنيت اقتصادیمديريت امور بانكیمهندسی شهرسازیمعارف اسلامی و اديان ، معارف اسلامی تـاريخكارداني ارتباطات و فناوری اطلاعاتكـاردانی مـديريت صنعتی
امنيت بين المللمديريت امور گمركیمهندسی صنايعمعـارف اسـلامی و علـوم تربيتیكاردانی امور بانكیكاردانی مديريت گمركی
امنيت نرممديريت بازرگانیمهندسي كامپيوترمعارف اسلامي و علوم قرآنیكاردانی تعمير و نگهداری هواپيماكاردانی مراقبت پرواز
ايمنی صنعتیمديريت بازرگانیمهندسی كشـتیمعارف اسلامی و كلامكاردانی تكنولوژی آبياریكاردانی معماری
پژوهشگری امنيتمـديريت و بازرگـانی دريـاییمهندسی ماشين آلات درياییمعارف اسلامی و مديريتكاردانی امـور دولتیكاردانی معماری سنتی
پژوهشگری امنيتمربيگـری عقيـدتیمهندسی ماشين های ريلیمعارف اسلامي و مديريتكاردانی امور فرهنگیكاردانی مكانيزاسيون كشاورزی
تاريخ اسـلاممطالعـات امنیتیمهندسی ماشين هـای صـنايع غـذاییعلـوم ورزشیعلوم قرآن و حديث

لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته ریاضی به شرح زیر است :

شيمی كاربردی
شيمی محض
مهندسی ايمنی
مهندسی پليمر
مهندسی شيمی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
كارداني فنی مواد

لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته ریاضی به شرح زیر است :

كاردانی الكترونيک هواپيمایی
كاردانی اويونيک هواپيما
كاردانی پالايش گاز
كاردانی شهرسازی
كاردانی فنی برق
كاردانی فنی جوشـكاری
كاردانی فنی صنايع
كاردانی فنی صنايع شيميایی
كاردانی فنی عمران
كاردانی فنی عمليات پتروشيمی
كاردانی فنی معدن
كاردانی فنی مکانیک

زیر گروه های رشته تجربی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته تجربی به شرح زیر است :

اتاق عملعلوم و صنايع غذایی
اعضای مصنوعیفيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشتكاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی ، بينایی سنجیكاردانی بهداشت محيط
پرستاریكارداني ساخت پروتزهای دندانی
پزشكیكاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسیكاردانی فوريت های پزشكی
دكترای پيوسته بيوتكنولوژیكاردانی مامایی
دندانپزشكیكاردرمانی
روانشناسیكارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسیكارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی ( راديوتراپی )
زيست شناسی سلولی مولكولیكارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی ( راديولوژی )
شنوايي شناسیكارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذيهمامایی
هوشبریبينایی سنجی
  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته تجربی به شرح زیر است :
داروسازی
بهداشت عمومی
 آموزش شيمی
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای

لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته تجربی به شرح زیر است :

اقیانوس شناسی
زمین شناسی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه چهار رشته تجربی به شرح زیر است :

كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشادفناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب ، اقتصادمديريت صـنعتی
تاريخ اسلاممديريت فرهنگی هنری
حسابداریمديريت كسب وكارهای كوچک
زبـان و ادبيـات عربـیمديريت مالی
شـيعه شناسـیمديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسيمعارف اسلامی
علوم انتظامی تبليغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حديثكاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامیكاردانی بيمه
فقه و حقوق حنفیكاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامیكاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حكمت اسلامیكاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامیكاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
گردشـگریكاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطاتكاردانی حسابداری
مديريت امور بانكیكارداني علم اطلاعات و دانش شناسی
مديريت امور گمركیكاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانیكارداني مدارك پزشكی
مديريت بيمهكاردانی مديريت بازرگانی
مديريت بيمه اكوكاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتیكارداني مديريت گمركی
كاردانی هتلداری 

لیست رشته های مربوط به زیر گروه پنج رشته تجربی به شرح زیر است :

آموزش علوم ورزشی كتابداری در شاخه پزشكی
 امنيت اطلاعات گيـاهپزشـكی
امنيت بين المللمددكاری اجتماعی
امنيت نرم ، پژوهشگری امنيتمديريت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنيتمربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسیمطالعـات امنيتـی
 تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدارمهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروريسممهندسـی صـنايع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سياسیمهندسی صنايع مبلمان
علوم فنی امنيتمهندسی طبيعت
علوم ورزشیمهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانیكاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـلكارداني امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاکكاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلاتكـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
 علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی )كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيستكاردانی تكنولوژی چوب
كاردانی تكنولوژی صنايع غذاییكاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داریكاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما كاردانی پرورش اسب
كارداني پرورش زنبورعسـلكـارداني توليـد و بهـرهبـرداري از گياهان دارويي و معطر
كاردانی علوم ورزشی

زیر گروه های رشته انسانی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته انسانی به شرح زیر است :

كارشناسی ارشد پيوسته علوم قضاییزبـان و ادبيـات كـردیمعارف اسلامی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشادشـيعه شناسیمعارف اسلامی ـ تبليغ و ارتباطات
كارشناسی ارشد پيوسـته معـارف اسـلامی و حقوقعلوم قرآن و حديثمعارف اسلامی و اخلاق
آموزش الهيات و معارف اسلامیعلوم قضاییمعـارف اسـلامی و اديـان
آموزش زبان و ادبيات عربیفرهنگ و معارف اسلامیمعـارف اسلامی و تاريخ
آموزش زبان و ادبيات فارسیفقه و حقوق اسلامیمعارف اسلامی  و علوم تربيتی
اديان و مذاهب ، اديان و عرفانفقه شافعیمعارف اسلامی و علوم قرآنی
ايرانشناسـیفقه و حقوق امامیمعارف اسلامی و كلام
تاريخ تمدن ملل اسلامیفقه و حقوق حنفـیمعارف اسلامی و مديريت
تربيت مروج سياسیفقـه و حقـوق شافعیكاردانی آموزش دينی و عربی
زبان و ادبيات تركی آذریفقه و حقوق مذاهب اسلامیكاردانی آموزش زبان و ادبيات فارسی
زبان و ادبيات عربیفقه و مبانی حقوق اسلامیكاردانی امور تربيتی
زبان و ادبيـات فارسـیفلسفهكاردانی امور دولتـی
مترجمـی زبان عربیفلسفه و حكمت اسلامیكـاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كريم
مطالعات امنيتیفلسفه و كـلام اسـلامیكاردانی حقوق قضايی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته انسانی به شرح زیر است :

امنيت اطلاعاتحفاظت اطلاعات
امنيت نرمعلوم فنی امنيت
پژوهشـگری امنيـتمدد كاری اجتماعی
زبان و ادبيات فارسیضد تروريسم
جامعـه شناسـیكاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
برنامه ريزی اجتماعی و تعاونمردم شناسی
آموزش علوم اجتماعیروزنامه نگاری

لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته انسانی به شرح زیر است :

اقتصادمـديريت فرهنگـی هنـری
امنيت اقتصادیمـديريت كسب و كارهای كوچک
حسابداریمديريت مالی
فناوری اطلاعات و ارتباطاتمديريت و بازرگانی دريایی
گردشگریمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
مديريت اطلاعات و ارتباطاتهتلداری
مـديريت امـور بانكیكاردانی اشتغال
مديريت امور گمركیكاردانی اقتصاد كار و بهره وری
مديريت بازرگانیكاردانی امور بانكی
مديريت بيمهكاردانی امور فرهنگی
مـديريت بيمـه اكـوكاردانی امور مالی و مالياتی
مـديريت دولتـیكاردانی بيمه
مـديريت صـنعتیكاردانی جهانگردی
كارداني مديريت صنعتیكاردانی حسابداری
كارداني مديريت گمركیكاردانی روابط كار
كاردانی هتلداریكاردانی مديريت بازرگانی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه چهار رشته انسانی به شرح زیر است :

آمار
آموزش تاريخ
آموزش جغرافيا
باستان شناسی
تاريخ
تاريخ اسلام
جغرافيا
زبان شناسی
علوم انتظامی
كاردانی باستان شناسی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه پنج رشته انسانی به شرح زیر است :

آموزش ابتدایی
آموزش راهنمايی و مشاوره
آموزش علوم ورزشی
آموزش كودكان استثنایی
روانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسـی
علوم تربيتی
علوم ورزشی
مشاوره
مطالعات خانواده
كاردانی آموزش و پرورش ابتدايی
كاردانی آموزش وپرورش كودكان استثنایی
كاردانی علم اطلاعات و دانش شناسـی
كـاردانی علـوم ورزشـی
كاردانی مربی كودک

زیر گروه های رشته هنر

لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته هنر به شرح زیر است :

هنرهای تجسمیهنرهای صناعی
آموزش ارتباط تصويریكاردانی عكاسی خبری
ارتباط تصويریكاردانی فرش دستباف
نقاشیكاردانی گرافيک
چاپكاردانی گرافيك رايانه
صنايع دستیکاردانی هنر های تجسمی
 طراحی پارچهكاردانی هنر سفالگری
طراحی صحنهطراحی و ساخت طـلا و جواهر
طراحی لباستلويزيون و هنرهای ديجيتالی
عكاسیمجسمه سازی
فرشكتابت و نگارگری

لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته هنر به شرح زیر است :

باستان شناسی
طراحی صنعتی
مرمت بناهای تاريخی
مرمت و احيای بناهای تاريخی
هنر اسلامی
كاردانی باستان شناسی
كاردانی طراحی صنعتی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته هنر به شرح زیر است :

مرمت آثار تاريخی
موزه
كاردانی حفاظت و مرمت آثار تاريخی
كاردانی موزه

لیست رشته های مربوط به زیر گروه چهار رشته هنر به شرح زیر است :

ادبيات نمايشی
بازيگری
سينما
كارگردانی تلويزيون
نمايش عروسكی
كاردانی انيميشن
كاردانی هنرهای نمايشی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه پنج رشته هنر به شرح زیر است :

آهنگ سازی 
 موسيقی نظامی
نوازندگی موسيقی ايرانی
نوازندگی موسيقی جهانی

زیر گروه های رشته زبان

لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته زبان به شرح زیر است :

آموزش زبان انگليسی
زبان و ادبيات انگليسی
مترجمي زبان انگليسی
كاردانی آموزش زبان انگليسی
كاردانی مترجمی زبان انگليسی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته زبان به شرح زیر است :

زبان و ادبيات آلمانی
مترجمی زبان آلمانی

لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته زبان به شرح زیر است :

زبان و ادبيات فرانسه
مترجمی زبان فرانسه

لیست رشته های مربوط به زیر گروه چهار رشته زبان به شرح زیر است :

زبان ايتاليایی
زبان چينی
زبان روسی
زبان و ادبيات اردو
زبان و ادبيات ارمنی
زبان و ادبيات اسپانيایی
زبان و ادبيات تركـي اسـتانبولی
زبان و ادبيات ژاپنی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” زیر گروه رشته ها در کنکور سراسری ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا