کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

رشته مهندسی هوا فضا

رشته مهندسی هوافضا

از رشته مهندسی هوافضا چه می دانید؟

دروس رشته مهندسی هوافضا

دروس عمومی رشته مهندسی هوافضا

ردیف عنوان درستعداد واحدپیش‌نیاز / همنیاز
۱آشنایی با ادبیات فارسی۳
۲زبان خارجی ۳
۳تربیت بدنی۱
۴ورزش ۱۱تربیت بدنی 
۵دانش خانواده و جمعیت۰
۶اندیشه اسلامی ۱۲
۷اندیشه اسلامی ۲۲اندیشه اسلامی ۱
۸انسان در اسلام
۹حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
۱۰اخلاق اسلامی۲
۱۱فلسفه اخلاق
۱۲آیین زندگی
۱۳عرفان عملی در اسلام
۱۴انقلاب اسلامی ایران۲
۱۵آشنایی با قانون اساسی
۱۶اندیشه سیاسی امام
۱۷آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس
۱۸تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۲
۱۹تاریخ تحلیلی صدر اسلام
۲۰تاریخ اسلام 
۲۱تاریخ امامت
۲۲تفسیر موضوعی قرآن۲
۲۳تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه
واحدهای موردنیاز۲۰

دروس پایه رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی

ردیفعنوان درستعداد واحد
۱ریاضی عمومی(۱)۳
۲فیزیک ۱۳
۳ریاضی عمومی (۲)۳
۴فیزیک ۲۳
۵الگوریتم­ها و برنامه نویسی کامپیوتر۳
۶معادلات دیفرانسیل۳
۷آزمایشگاه فیزیک ۱۱
۸محاسبات عددی۲
۹آزمایشگاه فیزیک ۲۱
جمع۲۲

دروس اصلی رشته مهندسی هوافضا

ردیفعنوان درستعداد واحد
۱استاتیک۳
۲مبانی مهندسی برق و الکترونیک۳
۳دینامیک ۱۳
۴مقاومت مصالح۳
۵ریاضیات مهندسی۳
۶آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک۱
۷مقدمه ای بر مهندسی هوافضا۲
۸مکانیک سیالات۳
۹ترمودینامیک ۱۳
۱۰آزمایشگاه مقاومت مصالح۱
۱۱آزمایشگاه مکانیک سیالات۱
۱۲ترمودینامیک ۲۳
۱۳ارتعاشات مکانیکی۳
۱۴علم مواد۳
۱۵کنترل اتوماتیک۳
۱۶انتقال حرارت۳
۱۷آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت۱
۱۸نقشه کشی صنعتی ۱۲
۱۹تحلیل سازه های هوایی۳
۲۰دینامیک ۲۲
۲۱کارگاه ورقکاری و جوشکاری در صنایع هوایی (عمومی)۱
۲۲روش تحقیق و گزارش نویسی۲
۲۳کارآموزی۱
جمع۵۳

دروس تخصصی رشته مهندسی هوافضا

ردیفعنوان درستعداد واحد
۱آئرودینامیک ۱۳
۲آئرودینامیک ۲۳
۳طراحی هواپیما ۱۳
۴آزمایشگاه آیرودینامیک ۱۱
۵مکانیک پرواز ۱۳
۶مکانیک پرواز ۲۳
۷اصول جلوبرنده ها۳
۸آزمایشگاه آیرودینامیک ۲۱
۹کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما۱
۱۰کارگاه موتور(۱)۱
۱۱کارگاه بدنه و سیستم های هواپیما۱
۱۲کارگاه اویونیک۱
۱۳پروژه تخصصی۳
جمع۲۷

زمینه های شغلی مهندسی هوافضا

موقعیت های شغلی این رشته مبتنی بر فعالیت در صنایعی می باشد که تجزیه و تحلیل، بررسی و مدلسازی و طراحی هواپیما، موشک، سیستم هایی برای دفاع ملی یا فضاپیما فعالیت دارند.

رتبه قبولی مهندسی هوافضا

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهددختر۲۴۵۵
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهبهارستانپسر۳۱۰۶
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۳۳۴۰
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۳۹۰۰
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهاصفهاندختر۴۱۳۹
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهتهرانپسر۴۱۶۳
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهددختر۴۶۰۳
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۴۶۰۹
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهشاهین شهردختر۴۷۲۷
۱مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهاصفهانپسر۸۷۵۵
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهتبریزپسر۱۲۶۴۲
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهتبریزپسر۱۲۷۴۹

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهشاهرودپسر۵۰۰۳
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردانهمدانپسر۶۱۷۱
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهاهوازپسر۶۲۳۲
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهشهرکردپسر۶۵۶۵
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردانکرجپسر۶۹۱۳
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهمراغهپسر۷۵۴۶
۲مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهگرمسارپسر۸۲۵۶
۲مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجپسر۸۴۹۹
۲مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجپسر۸۵۳۸
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهاصفهانپسر۸۷۴۹

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانههشتگردپسر۶۴۴
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانهشازنداراکپسر۷۰۹
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانهسنندجدختر۷۹۴
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهکوهدشتپسر۸۹۹
۳مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجپسر۱۸۹۲
۳مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهملاردپسر۱۸۹۹
۳مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجدختر۲۶۶۵
۳مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجدختر۳۹۹۲
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهقروه درجزیندختر۴۷۷۴
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردانشهریارپسر۵۴۰۴

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهاراکدختر۱۱۸۲
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۱۱۸۵
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهاصفهانپسر۱۲۴۶
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهگرگانپسر۱۳۲۸
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهاهوازپسر۲۲۱۱
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهشیرازپسر۲۳۱۴
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهاندیمشکدختر۲۶۷۲
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهدزفولپسر۲۷۰۱
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهمرندپسر۳۰۶۹
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهزاهداندختر۳۹۳۳
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهیزدپسر۴۵۴۳
۵مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهشیرازپسر۵۸۱۱

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهگرگاندختر۲۱۴
۲۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهساوهپسر۲۵۹
۲۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهفساپسر۴۴۱

گرایش های مهندسی هوافضا

گرایش های مهندسی هوافضا در مقطع ارشد

این رشته در مقطع ارشد دارای پنج گرایش می باشد که به شرح زیر است:
پیشرانش یا جلوبرندگی
دینامیک پرواز
فضا
آیرودینامیک
سازه

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی هوافضا

ردیفنام دانشگاهشهر
۱دانشگاه صنعتی ارومیهارومیه
۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران
۳دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیتهران
۴دانشگاه صنعتی شریفتهران
۵دانشگاه صنعتی مالک اشترتهران
۶مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرابویین زهرا

دیگر دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی هوافضا:

دانشگاه شهید بهشتی – تهران، دانشگاه فردوسی – مشهد، دانشگاه صنعتی ارومیه، – پردیس خودگردان، دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج، موسسه غیرانتفاعی اوج – آبیک، موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت، دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز، موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان، دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top