بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

مهندسی معماری

رشته مهندسی معماری

از رشته مهندسی معماری چه می دانید؟

دروس رشته مهندسی معماری

دروس پایه رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی

نام درستعداد واحد
هندسه کاربردی۳
کارگاه مصالح و ساخت۲
درک و بیان محیط۳
بیان معماری(۱)۲
بیان معماری(۲)۲
هندسه مناظر و مرایا۲
ریاضیات و آمار۳
انسان، طبیعت، معماری۲
مقدمات طراحی معماری(۱)۵
مقدمات طراحی معماری(۲)۵

دروس اصلی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی

نام درستعداد واحد
مبانی نظری معماری۳
آشنایی با معماری جهان۲
برداشت از بناهای تاریخی۳
آشنایی با معماری اسلامی۴
آشنایی با معماری معاصر۲
نقشه برداری۲
تنظیم شرایط محیطی۲
تأسیسات الکتریکی(نور و صدا)۲
ایستایی۲
مقاومت مصالح و سازه های فلزی۲
سازه های بتنی۲
متره و برآورد۲
مدیریت و تشکیلات کارگاه۳
مصالح ساختمانی۲
ساختمان (۱)۲
ساختمان (۲) و گزارش کارگاه۳
روستا(۱)۳
روستا(۲)۳
طرح معماری (۱)۵
طرح معماری (۲)۵
طرح معماری (۳)۵

دروس تخصصی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی

نام درستعداد واحد
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی۲
تحلیل فضاهای شهری۳
آشنایی با مرمت ابنیه۳
طرح معماری(۴)۵
طرح معماری(۵)۵
طراحی فنی۳
طرح نهایی۶

دروس اختیاری رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی

نام درستعداد واحد
حقوق معماری۲
اخلاق معماری۲
تعمیر و نگهداری ساختمان۲
روش تحقیق۲
زبان تخصصی۲
ایرانشناسی۲
معماری جهان اسلام۲
تاریخ شهرهای ایران۲
آشنایی با سایر هنرها۲
سازه های نو۲
فرآیند و روشهای معماری۲
کاربرد کامپیوتر در معماری۲

چه افرادی مناسب رشته مهندسی معماری هستند؟

افرادی در این رشته موفق می شوند که از ویژگی های زیر برخوردار باشند:
مهارت و تسلط کافی در دروسی همچون ریاضی و هندسه
مهارت های ارتباطی و مذاکره ای قوی برای صحبت با کارفرمایان در جهت متقاعد سازی آنها
تحمل فشاری کاری زیاد
برخورداری از دقت بالا و نگاه تحلیلی به جزئیات
داشتن قدرت تجسم در عین خلاقیت
توانایی ساماندهی و مدیریت امور تیمی
رویکرد روش مند، تحلیلی و منطقی (همچون سایر مشاغل مهندسی و فنی)
آگاهی از اثرات اجتماعی و زیست محیطی پروژه ها

زمینه های شغلی مهندسی معماری

طراحی پارک‌ها و میادین شهری و محوطه سازی آنها
تاسیس و سرپرستی موسسات پیمانکاری و احداث ساختمان
همکاری با افراد و متخصصینی که مشاغلی مرتبط با محیط زیست دارند به طور مثال : اقلیم شناسان، اکولوژیست ها و…
مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه‌های معماری (مدیریت پروژه)
رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری (مهندسی مشاور)
مشارکت در پروژه‌های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی
طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی
نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی (مهندسی ناظر)

رتبه قبولی رشته مهندسی معماری

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزدختر۱۲۲۷۱
۱مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دومتهراندختر۱۲۵۳۷
۱مهندسی معماری|دانشگاه هنر اسلامی تبریز | روزانهتبریزپسر۱۳۱۱۲
۱مهندسی معماری|دانشگاه هنر اسلامی تبریز | روزانهتبریزپسر۱۳۲۶۴
۱مهندسی معماری|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهمشهددختر۱۳۳۵۱
۱مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهددختر۱۳۳۷۲
۱مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومتهراندختر۱۳۴۹۶
۱مهندسی معماری|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهشیرازپسر۱۳۶۴۶
۱مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزدختر۱۳۷۷۷
۱مهندسی ماشین‌های ریلی|دانشگاه اصفهان | نوبت دوماصفهانپسر۱۳۹۳۵
۱مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهددختر۱۴۳۱۳
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | روزانهتبریزپسر۱۵۰۳۹
۱مهندسی معماری|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهتهراندختر۱۷۸۳۸
۱مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهددختر۲۰۰۵۳
۱مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهتبریزدختر۲۱۴۶۶
۱مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهاصفهانپسر۲۲۲۲۳
۱مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهتبریزدختر۲۲۸۵۲
۱مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهتهرانپسر۲۴۴۸۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانهاردبیلدختر۱۷۳۲۰
۲مهندسی معماری|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهسنندجدختر۱۷۴۱۶
۲مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانهگرگاندختر۱۷۶۰۰
۲مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهبابلدختر۱۷۹۶۱
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوماردبیلدختر۱۸۳۷۴
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دومرشتدختر۱۸۴۵۲
۲مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهیزددختر۱۹۰۴۶
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دومبابلدختر۱۹۲۳۱
۲مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهلاهیجانپسر۱۹۵۳۳
۲مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهزنجانپسر۱۹۵۸۳
۲مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دومگرمساردختر۲۰۵۸۸
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوماردبیلدختر۲۱۵۳۲
۲مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومشاهروددختر۲۳۶۹۰
۲مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانهسبزواردختر۲۴۱۴۴
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوماردبیلپسر۲۶۵۴۸
۲مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانهبیرجنددختر۲۷۵۰۵

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهدزفولپسر۹۶۱۲
۳مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهآستارادختر۱۰۴۹۳
۳مهندسی معماری|دانشگاه شهید باهنر-کرمان | محروم-بومی جنوب استان کرمانجیرفتپسر۱۰۶۸۱
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهبندر دیرپسر۱۰۹۰۸
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهفومنپسر۱۱۱۱۲
۳مهندسی معماری|دانشگاه ملایر | روزانهدهگلاندختر۱۱۳۹۰
۳مهندسی معماری|دانشگاه ملایر | روزانهپاوهدختر۱۱۵۵۲
۳مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانهدزفولدختر۱۲۰۳۸
۳مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – ابیک | غیر انتفاعیفردیسدختر۱۲۴۳۱
۳مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهکلاچایدختر۱۲۸۷۷
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهایلامدختر۱۴۰۰۱
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | روزانهازناپسر۱۴۴۹۵
۳مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانهزابلدختر۱۶۵۳۱
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | نوبت دومایوان غربدختر۱۶۷۲۰
۳مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعیتایبادپسر۱۸۱۷۵
۳مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دومنمینپسر۲۲۵۶۰

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی معماری|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهسبزواردختر۴۸۹۲
۵مهندسی معماری|دانشگاه شهید چمران -اهواز | روزانهاهوازدختر۴۹۱۴
۵مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزدختر۴۹۴۵
۵مهندسی معماری|دانشگاه شهید چمران -اهواز | روزانهاهوازدختر۵۱۵۸
۵مهندسی معماری|دانشگاه شهید چمران -اهواز | روزانهاهوازدختر۵۱۹۸
۵مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دومتهراندختر۵۳۵۲
۵مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد | غیر انتفاعیمشهددختر۵۴۳۱
۵مهندسی معماری|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوملاهیجاندختر۵۴۳۱
۵مهندسی معماری|دانشگاه قم | روزانهتهرانپسر۵۵۱۲
۵مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانهیزدپسر۵۷۸۱
۵مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانهشاهرودپسر۶۱۵۷
۵مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد | غیر انتفاعیمشهددختر۶۱۹۶
۵مهندسی معماری|دانشگاه شهید باهنر-کرمان | نوبت دومشیرازدختر۶۳۳۰
۵مهندسی معماری|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهتهرانپسر۶۴۴۰
۵مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهرانپسر۶۵۳۸
۵مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهبهبهاندختر۷۱۰۴
۵مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیکاشاندختر۷۳۷۵
۵مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهرانپسر۷۶۱۱
۵مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهانپسر۷۸۵۵
۵مهندسی معماری|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهتهراندختر۸۲۴۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانهپیشوادختر۱۳۹
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانهیزددختر۱۴۵
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانهتهراندختر۱۶۸
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانهقمپسر۱۸۹
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهتربت حیدریهدختر۲۴۵
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه هنر اصفهان | روزانهخمینی شهردختر۳۰۳
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه علم و صنعت ایران -تهران | روزانهکرماندختر۴۲۴
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | روزانهنوردختر۴۷۴
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانهقلعه گنجدختر۶۷۳
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانههمداندختر۸۴۵
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهچمستاندختر۹۲۴
۲۵مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهرانپسر۱۵۹۴

گرایش های مهندسی معماری

گرایش های رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی ارشد شامل سه مجموعه می باشد که هر یک از مجموعه گرایش های مختلف تشکیل شده است که به شرح زیر می باشد:
۱- مجموعه شهرسازی :
گرایش برنامه‌ریزی شهری
گرایش طراحی شهری

۲- مجموعه معماری:
گرایش معماری منظر
گرایش معماری اسلامی
گرایش بازسازی پس از سانحه
گرایش معماری-معماری
گرایش معماری داخلی
گرایش مطالعات معماری ایران

۳- مجموعه مدیریت پروژه و ساخت
گرایش انرژی معماری
گرایش مدیریت پروژه
گرایش تکنولوژی معماری

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top