بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

رشته مهندسی صنایع

رشته مهندسی صنایع

از رشته مهندسی صنایع چه می دانید؟

دروس رشته مهندسی صنایع

دروس عمومی رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
معارف اسلامی ۱و۲۴ادبیات فارسی۳
 اخلاق اسلامی۲زبان عمومی۳
 انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲تربیت بدنی ۱۱
تاریخ اسلام۲تربیت بدنی ۲۱
متون اسلامی۲جمعیت و تنظیم خانواده۲
روانشناسی۲جامعه شناسی۲
فلسفه علم۲نجوم۲

دروس پایه رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
ریاضی ۱۳ریاضی ۲۳
معادلات دیفرانسیل۳فیزیک ۱۳
فیزیک ۲۳آز فیزیک ۱۱
آز فیزیک ۲۱برنامه نویسی کامپیوتر۳
محاسبات عددی۲جمع۲۲

دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
اقتصاد عمومی ۱۲اقتصاد عمومی ۲۲
اصول حسابداری و هزینه یابی۳مدیریت و کنترل پروژه۳
ارزیابی کار و زمان۳طرح ریزی واحدهای صنعتی۳
کنترل کیفیت آماری۳تئوری اختمالات و کاربرد آن۳
جبرخطی۳آمار مهندسی۳
تحقیق در عملیات ۱۳تحقیق در عملیات ۲۳
اصول مدیریت و تئوری سازمان۲نقشه کشی صنعتی۲
مبانی مهندسی برق۳آز مبانی برق۱
اقتصاد مهندسی۳استاتیک و مقاومت مصالح۳
علم مواد۳روشهای تولید۳
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای ۱۳برنامه ریزی تولید۳
اصول شبیه سازی۳جمع۶۶
پروژه۳

دروس اختیاری رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
طراحی ایجاد صنایع۳مهندسی فاکتورهای انسانی۳
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات۳برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای ۲۳
مدیریت کیفیت و بهره وری۳برنامه ریزی حمل و نقل۳
تحلیل سیستمها۳مدلهای احتمالی و تئوری صف۳
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری۳سیستمهای اطلاعات مدیریت۳
آزمایشکاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت۲اتوماسیون صنعتی۳
ایمنی و بهداشت صنعتی۲مونتاژ مکانیکی۳
کنترل عددی۳کارگاه ماشین افزار ۲۱
کارگاه اتومکانیک۱اصول بازاریابی۲
سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد۳شیمی عمومی۳
مدیریت مالی۲جمع۵۸
یک درس از سایر رشته های مهندسی۳

کارگاه های رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحد
کارگاه ماشین افزار ۱         ۱
کارگاه عمومی جوش  ۱
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی ۱

رتبه قبولی مهندسی صنایع

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهمشهدپسر۲۲۵۶۱
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوماصفهانپسر۲۲۶۵۱
۱مهندسی صنایع|مرکز اموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهاصفهانپسر۲۲۹۱۹
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوماصفهانپسر۲۳۳۲۵
۱مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهمشهددختر۲۳۴۰۲
۱مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهمشهددختر۲۳۵۴۳
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | روزانهتهرانپسر۲۴۲۵۴
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزپسر۲۴۳۹۷
۱مهندسی صنایع|مرکز اموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهاصفهانپسر۲۵۴۷۴
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوماصفهانپسر۲۶۱۴۳
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهتهرانپسر۲۶۱۶۴
۱مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهاصفهانپسر۲۷۰۴۵
۱مهندسی صنایع|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهاصفهانپسر۳۳۱۹۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانهبابلدختر۲۳۰۵۶
۲مهندسی صنایع|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۲۳۱۷۴
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانهقائم شهردختر۲۳۱۸۶
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانههمدانپسر۲۳۸۹۲
۲مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهکرجپسر۲۴۱۰۳
۲مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهتربت حیدریهدختر۲۴۹۲۷
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهگرگانپسر۲۵۶۹۷
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهدزفولپسر۲۶۹۷۵
۲مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهسبزوارپسر۲۷۰۴۱
۲مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیکرجدختر۲۷۴۹۵
۲مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهکرمانپسر۲۸۹۰۳
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دومبابلسرپسر۲۹۳۰۶
۲مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهبابلپسر۲۹۹۱۱
۲مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهشهرکردپسر۳۰۰۸۹
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دومساریپسر۳۰۳۹۸
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دومساریپسر۳۱۶۴۷
۲مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهدزفولپسر۳۱۸۳۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهنظرآباددختر۱۲۵۸۷
۳مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | نوبت دومشهرک سهنددختر۱۳۰۱۱
۳مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قوچان | روزانهمشهددختر۱۳۰۵۸
۳مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعیفردیسپسر۱۳۲۶۸
۳مهندسی صنایع|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهایرانشهردختر۱۳۳۴۵
۳مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهارسنجانپسر۱۳۴۸۹
۳مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهمامونیه / زرندیهپسر۱۴۲۱۴
۳مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهشیروانپسر۱۴۸۱۱
۳مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهمامونیه / زرندیهپسر۱۵۱۲۰
۳مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهاسفراینپسر۱۵۷۷۴
۳مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهبندر کنگ و چارکدختر۱۶۹۸۳
۳مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهگالیکشپسر۱۷۲۶۱
۳مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهساریپسر۱۸۴۲۲
۳مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دومتربت جامپسر۲۰۹۲۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهسرابپسر۶۵۰۱
۵مهندسی صنایع|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهرودهنپسر۶۹۷۶
۵مهندسی صنایع|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دومکرجپسر۷۰۰۴
۵مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهشوش دانیالپسر۷۰۴۳
۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومشاهرودپسر۷۱۴۶
۵مهندسی صنایع|دانشگاه میبد | روزانهاصفهانپسر۷۴۳۵
۵مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی ال طه -تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیمینودشتدختر۸۱۴۳
۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهدزفولپسر۸۱۷۱
۵مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۸۳۱۰
۵مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعیتهرانپسر۸۹۵۰
۵مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعیکرجپسر۹۱۸۳
۵مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهمشهدپسر۹۱۹۴
۵مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهانپسر۹۲۸۱
۵مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعیتهران    پسر۹۳۹۱

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهکاشانپسر۱۴
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه تهران | روزانهقمپسر۱۲۶
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانهقمپسر۱۳۴
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانههمدانپسر۱۴۲
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهتهراندختر۱۸۶
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهتهرانپسر۲۷۰
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهسمناندختر۳۲۶
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهاصفهانپسر۴۰۲
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قم | روزانهقمپسر۷۶۰
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه تبریز | نوبت دومزنجانپسر۸۷۹
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه اردکان | روزانهیزدپسر۹۹۳
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه میبد | روزانهنائینپسر۱۰۸۵
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهتهراندختر۱۳۹۳
۲۵مهندسی صنایع|مرکز اموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهاصفهانپسر۱۴۴۳
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهقائم شهرپسر۱۵۲۱

چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟

علاقمند به پژوهش
بهره مندی از مهارت های فنی
توانایی تجزیه و تحلیل
علاقمند به مباحث مدیریت، مالی و اقتصاد

گرایش های رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم‌های سلامت
گرایش مدیریت نوآوری و فناوری
گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها
گرایش آینده‌پژوهی
گرایش مدل‌سازی سیستم‌های کلان
گرایش سیستم‌های مالی
گرایش مدیریت پروژه
گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری
گرایش مدیریت مهندسی
گرایش لجستیک و زنجیره تأمین

زمینه های شغلی رشته مهندسی صنایع

تحلیل و مدل‌سازی سیستم‌ها و فرآیندها و بهبود آن‌ها
مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل تولید
مدیریت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی
مدیریت و برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها
مدیریت واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک از جمله کارگاه‌ها، شرکت‌ها ، کارخانجات و…
مدیریت و کنترل کیفیت
مدیریت و کنترل تولید
مهندسی فاکتورهای انسانی و HSE
از جمله موقعیت های شغلی این رشته می باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا