کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

مهندسی برق

رشته مهندسی برق

چه افرادی رشته مهندسی برق را انتخاب می کنند؟

برتری مهندسی برق نسبت به دیگر رشته ها در چیست؟

شانس قبولی این رشته در بهترین دانشگاه ها ایران به چه میزان خواهد بود؟

دروس رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی

دروس عمومی رشته مهندسی برقتعداد واحد
زبان فارسی۳
زبان انگلیسی۳
تربیت بدنی۱
ورزش ۱۱
دانش خانواده و جمعیت۲
دروس معارف رشته مهندسی برقتعداد واحد
مبانی نظری اسلام۲
اخلاق اسلامی۲
انقلاب اسلامی۲
تاریخ و تمدن اسلامی۲
آشنایی با منابع اسلامی۲
دروس پایه مهندسی برقتعداد واحد
ریاضی عمومی ۱۳
ریاضی عمومی ۲۳
فیزیک ۱۳
فیزیک ۲ (۳ واحد)۳
آمار و احتمالات مهندسی۳
محاسبات عددی۲
معادلات دیفرانسیل۳
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی۴
آزمایشگاه فیزیک ۱۱
آزمایشگاه فیزیک ۲۱
کارگاه عمومی۱
دروس اصلی مهندسی برقتعداد واحد
اقتصاد مهندسی۳
زبان تخصصی۲
مبانی مهندسی برق۳
ریاضیات مهندسی۳
مدارهای الکتریکی ۱۳
مدارهای الکتریکی ۲۳
الکترومغناطیس۳
سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳
سیستم‌های کنترل خطی۳
الکترونیک ۱۳
الکترونیک ۲۳
ماشین‌های الکتریکی ۱۳
اصول سیستم‌های مخابراتی۳
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱۳
سیستم‌های دیجیتال ۱۳
سیستم‌های دیجیتال ۲۳
آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری الکتریکی۱
آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی ۱۱
آزمایشگاه الکترونیک ۱۱
آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی۱
آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۱۱
آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۲۱
پروژه کارشناسی۳
کارآموزی۰
دروس تخصصی مهندسی برق الکترونیکتعداد واحد
فیزیک مدرن۳
فیزیک الکترونیک۳
الکترونیک ۳۳
مدارهای مخابراتی*۳
الکترونیک صنعتی*۳
طراحی بر اساس ریزپردازنده*۳
الکترونیک دیجیتال۳
فیلتر و سنتز مدار**۳
پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) **۳
آزمایشگاه الکترونیک ۲۱
آزمایشگاه طراحی بر اساس ریزپردازنده***۱
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی***۱
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی***۱
آزمایشگاه الکترونیک ۳ ***۱

بازار کار مهندسی برق

تقریبا تمامی صنایع به این رشته نیاز خواهند داشت که با تنوع و پیشرفت فناوری انتظار بازار کار بیشتری خواهیم داشت.

فارغ التحصیلان زیادی در این رشته با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند اما باید گفت مشکل اصلی این افراد نداشتن مهارت آموزشی و فنی و … می باشد زیرا تنها دروس را به طور تئوری فراگرفته اند.

رتبه قبولی رشته مهندسی برق

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی برق|دانشگاه فسا | نوبت دومشیرازپسر۲۴۰۰۷
۱مهندسی برق|دانشگاه فسا | نوبت دومشیرازپسر۲۴۱۵۳
۱مهندسی برق|دانشگاه جیرفت | روزانهاصفهانپسر۲۴۳۸۲
۱مهندسی برق|دانشگاه صنعتی قوچان | روزانهمشهدپسر۲۴۴۶۴
۱مهندسی برق|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزپسر۲۴۴۷۰
۱مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهشیرازپسر۲۴۷۱۵
۱مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهاصفهانپسر۲۵۱۱۴
۱مهندسی برق|دانشگاه نیشابور | نوبت دوممشهدپسر۲۵۶۰۰
۱مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهمشهددختر۲۵۶۸۱
۱مهندسی برق|دانشگاه نیشابور | نوبت دوممشهدپسر۲۵۷۵۷
۱مهندسی برق|دانشگاه لرستان -خرم آباد | نوبت دومتهرانپسر۲۵۹۸۵
۱مهندسی برق|مرکز آموزش عالی اقلید | روزانهاصفهانپسر۲۶۶۲۶
۱مهندسی برق|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهشیرازپسر۲۶۸۸۳
۱مهندسی برق|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیتهراندختر۲۷۵۲۶
۱مهندسی برق|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهتهرانپسر۲۷۵۴۹
۱مهندسی برق|مرکز آموزش عالی فیروزآباد | روزانهشیرازپسر۲۸۱۳۱
۱مهندسی برق|دانشگاه زابل | روزانهشیرازپسر۲۹۹۲۱
۱مهندسی برق|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهاصفهانپسر۳۰۷۱۴

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی برق|مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانهشهریارپسر۲۳۰۴۴
۲مهندسی برق|دانشگاه لرستان -خرم آباد | نوبت دومگلپایگانپسر۲۳۰۷۸
۲مهندسی برق|دانشگاه بجنورد | روزانهبهشهرپسر۲۳۲۹۴
۲مهندسی برق|دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان | روزانهزاهدانپسر۲۳۴۸۲
۲مهندسی برق|دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان | روزانهبیرجندپسر۲۳۷۹۴
۲مهندسی برق|دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان | روزانهکرمانپسر۲۳۹۲۹
۲مهندسی برق|دانشگاه آیت اله بروجردی -بروجرد | روزانهخرم آبادپسر۲۴۲۲۶
۲مهندسی برق|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۲۴۳۴۲
۲مهندسی برق|مرکز آموزش عالی اقلید | روزانهآبادهپسر۲۴۳۸۱
۲مهندسی برق|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دومامیرکلاپسر۲۴۴۲۰
۲مهندسی برق|دانشگاه تفرش | نوبت دومساوهپسر۲۴۵۹۶
۲مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهکرمانپسر۲۴۷۳۲
۲مهندسی برق|دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | روزانهسیرجانپسر۲۴۸۱۶
۲مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهبیرجندپسر۲۴۸۱۶
۲مهندسی برق|دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | روزانهبوشهرپسر۲۵۰۸۰
۲مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهرامسرپسر۲۵۲۳۳
۲مهندسی برق|دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان | نوبت دومزاهداندختر۲۷۰۴۱
۲مهندسی برق|مرکز آموزش عالی اقلید | روزانهآبادهپسر۲۷۹۶۰
۲مهندسی برق|مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانهکاشمرپسر۲۸۷۲۵
۲مهندسی برق|مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانهگرگانپسر۲۹۹۹۵
۲مهندسی برق|دانشگاه زابل | روزانهدزفولپسر۳۰۴۹۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی برق|مرکز آموزش عالی اقلید | روزانهنورآباد ممسنیپسر۱۵۶۳۲
۳مهندسی برق|مرکز آموزش عالی فیروزآباد | روزانهزیدونپسر۱۶۱۰۱
۳مهندسی برق|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | نوبت دوماستهبانپسر۱۶۳۸۷
۳مهندسی برق|دانشگاه جیرفت | روزانهگلبافپسر۱۷۲۳۹
۳مهندسی برق|مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانهدولت آباد تربت حیدریهپسر۱۷۲۹۰
۳مهندسی برق|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهبندر کنگ و چارکپسر۱۷۳۵۸
۳مهندسی برق|مرکز آموزش عالی اقلید | روزانهبندر دیرپسر۱۷۴۰۹
۳مهندسی برق|دانشگاه صنعتی کرمانشاه | محروم-بومی زلزله زده استان کرمانشاهملاردپسر۱۷۹۰۴
۳مهندسی برق|مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانهقائمیهپسر۱۸۰۸۶
۳مهندسی برق|مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانهفارساندختر۱۹۳۱۰
۳مهندسی برق|دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان | نوبت دومچابهارپسر۱۹۹۷۶
۳مهندسی برق|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهایرانشهرپسر۲۰۰۶۶
۳مهندسی برق|مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانهاسفراینپسر۲۰۷۱۹
۳مهندسی برق|دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان | نوبت دومایرانشهرپسر۲۰۸۶۶
۳مهندسی برق|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیکرجدختر۲۲۲۲۱
۳مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا/ص /-بهبهان | روزانهشوش دانیالپسر۲۳۲۴۱

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی برق|دانشگاه علم و فناوری مازندران -بهشهر | روزانهبهشهرپسر۶۵۷۹
۵مهندسی برق|مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانهنیشابورپسر۶۶۹۵
۵مهندسی برق|دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -تبریز | روزانهخویپسر۶۷۶۴
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانهگنابادپسر۶۸۳۶
۵مهندسی برق|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهاسلام آبادغربدختر۶۸۴۹
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهشوش دانیالپسر۶۹۲۸
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دوماسکوپسر۷۰۰۹
۵مهندسی برق|دانشگاه یاسوج | روزانهشیرازپسر۷۱۵۱
۵مهندسی برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانهدارابپسر۷۲۱۳
۵مهندسی برق|دانشگاه ارومیه | روزانهجلفاپسر۷۳۱۲
۵مهندسی برق|دانشگاه فسا | روزانهشیرازدختر۷۳۷۵
۵مهندسی برق|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانهاردبیلدختر۷۵۰۰
۵مهندسی برق|دانشگاه علم و فناوری مازندران -بهشهر | نوبت دومساریپسر۷۵۵۴
۵مهندسی برق|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دومگرگانپسر۷۶۳۶
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهگیلانپسر۷۷۶۷
۵مهندسی برق|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهنیشابورپسر۷۷۸۴
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهاهوازپسر۷۹۱۰
۵مهندسی برق|دانشگاه زنجان | نوبت دومزنجانپسر۷۹۲۸
۵مهندسی برق|مرکز آموزش عالی فیروزآباد | روزانهشیرازپسر۹۰۵۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی برق|دانشگاه تهران | روزانهتهرانپسر۲۳۸
۲۵مهندسی برق|دانشگاه تهران | روزانهمشهدپسر۲۹۲
۲۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهمرودشتپسر۳۳۴
۲۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانهیزدپسر۴۴۰
۲۵مهندسی برق|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانههمدانپسر۴۵۶
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانهکرمانپسر۴۵۷
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شیراز | روزانهاهوازپسر۶۰۲
۲۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهدزفولپسر۶۷۰
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانهبردسیرپسر۷۳۳
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شهید چمران -اهواز | روزانهدزفولپسر۸۸۶
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شهید چمران -اهواز | روزانهاهوازپسر۹۲۰
۲۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی همدان | روزانههمدانپسر۱۰۴۹
۲۵مهندسی برق|دانشگاه یاسوج | روزانهیاسوجپسر۱۱۶۰
۲۵مهندسی برق|دانشگاه جهرم | روزانهشیرازپسر۱۳۴۶
۲۵مهندسی برق|دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان | روزانهکرمانپسر۱۳۵۶
۲۵مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهتربت حیدریهپسر۱۵۰۹

چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟

افرادی در این رشته موفق خواهند شد که از قدرت تحلیل بالا برخوردار بوده و علاقمند به دروس ریاضی و فیزیک باشند.

همچنین یکی از عوامل مهم موفقیت در این رشته تسلط بر زبان انگلیسی می باشد زیرا بسیاری از مباحث به صورت انگلیسی عنوان شده است.

اما افرادی مناسب این رشته هستند که مهارت های خود را ارتقاء دهند و اطلاعات کاملی نسبت به نرم افزار های مورد نیاز از جمله نرم افزار Proteus، نرم افزار Franklin، نرم افزار CYME PSAF، نرم افزار Dialux و … داشته باشند.

گرایش های رشته مهندسی برق

به طور کلی رشته مهندسی برق در ایران دارای پنج گرایش می باشد که شامل:
مهندسی الکترونیک
مهندسی برق و قدرت
مهندسی کنترل
مهندسی مخابرات
مهندسی پزشکی، بیو الکتریک
برای توضیحات بیشتر باید خاطر نشان کرد که دانشگاه صنعتی شریف گرایش سیستم‌های دیجیتال را در پذیرش دیگر گرایش های رشته برق افزوده است.

از پرطرفدارترین گرایش های این رشته مهندسی برق و کنترل می باشد به طوری که از هر ۱۰ نفر یک نفر در این گرایش مشغول به کار می باشد و از بازار کار بهتری برخوردار است.

مزایا و معایب رشته مهندسی برق

مزایای رشته مهندسی برق

 1. امکان فرصت های شغلی در خارج از کشور
 2. تنوع در بازار کار و زمینه های شغلی مرتبط با این رشته
 3. تنوع و تعدد در گرایش ها و شاخه های تحصیلی و امکان تحصیل تا مقاطع دکتری
 4. نسبت به دیگر رشته ها از خطرپذیری کمتری برخوردار خواهد بود.
 5. امکان پذیرش از برترین دانشگاه های جهان
 6. مدت زمان کمتری برای ورود به عرصه ی بازار کار وجود خواهد داشت.

معایب رشته مهندسی برق

 1. حجم مطالب در عین زیاد بودن دشواری زیادی به همراه خواهد داشت.
 2. مطالب تئوری این رشته چندان کاربردی نخواهد بود.
 3. آینده شغلی و میزان پیشرفت در این رشته وابسته به صنعتی بودن استان محل کار خواهد بود.
 4. ضایع شدن حقوق برخی مهندسان در برخی مشاغل نسبت به سختی کار
 5. در صورتی که فرد از مهارت و تخصص کافی برخوردار نباشد برای یافتن شغل با مشکل مواجه خواهد شد.

رشته مهندسی برق برای خانم ها

بسیاری افراد با تحصیل خانم ها در رشته مهندسی برق متعجب می شوند اما باید گفت استقبال خانم ها در گرایش قدرت این رشته باعث شده توانایی خود را ثابت نمایند.

همچنان میزان علاقمندی و تحصیل بانوان در این رشته رو به افزایش خواهد بود

زمینه های شغلی رشته مهندسی برق

ارتباطات داده ای : کامپیوتر خانگی، لب تاپ، کامپیوترهای جیبی و ماشین های خودپرداز بانک ها

هوا و فضا : رادار، سیستم های هوانوردی و ارتباطی

مخابرات و ارتباطات : موبایل، رادیو، تلویزیون و ارتباطات ماهواره ای

وسایل پزشکی : دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی

پژوهش های علمی : آکوستیک، اپتیک، فیزیک و فناوری نانو

نظامی : ارتباطات، ناوبری و سیستم های تسلیحاتی

حمل و نقل : سیستم های الکترونیکی خودرو، سیستم های رد یابی و مسافت سنج

لوازم خانگی : اعم از وسایل آشپزخانه تا اتاق پذیرایی

ساخت و تولید : ماشین آلات صنعتی و کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top