کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه فیزیک رشته ریاضی

جزوه فیزیک رشته ریاضی

جزوه فیزیک رشته ریاضی به صورت کاملل اختصاصی برای داوطلبان و دانش آموزان رشته ریاضی تهیه شده است.
شما عزیزان می توانید جزوه این درس را برای هر سه پایه دهم، یازدهم، دوازدهم رشته ریاضی به صورت فصل به فصل از طریق فایل های زیر دانلود کنید.

جزوه فیزیک دهم رشته ریاضی

فیزیک دهم ریاضی شامل پنج فصل می شود که ما برای شما جزوات فصل به فصل یعنی جزوه فیزیک دهم فصل اول (فیزیک و اندازه گیری)، جزوه فصل دوم (ویژگی های فیزیک مواد)، جزوه فصل سوم (کار، انرژی و توان)، جزوه فصل چهارم (دما و گرما) و جزوه فصل پنجم (دینامیک) را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل اول فیزیک دهم رشته ریاضی

فصل اول فیزیک دهم رشته ریاضی، به مبحث اندازه گیری در فیزیک پرداخته است. از مبحث مدل سازی شروع می کند و با اندازه گیری و معرفی کمیت ها به نیمه پایانی فصل می رسد. در انتهای فصل ، برای شما تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک مطرح می شود. این مبحث هم به تنهایی موضوعی مهم و قابل اعتنا می باشد و هم در فصل های بعدی و هم تست های کنکور سراسری می تواند به شما کمک به سزایی کند.

جزوه فصل دوم فیزیک دهم رشته ریاضی ویژگی های فیزیکی مواد

فصل دوم فیزیک دهم ریاضی، به مبحث ویژگی های فیزیکی مواد پرداخته است. در واقع ویژگی های فیزیکی ماده که مبحث شاره ها و فشار می باشد از مباحث تقریبا مهم فیزیک دهم ریاضی است.در کنکور تقریبا سه سوال از این فصل می آید. شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل سوم فیزیک دهم ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل سوم فیزیک دهم رشته ریاضی کار انرژی توان

فصل سوم فیزیک دهم ریاضی، به مبحث کار و انرژی و توان پرداخته شده است. این فصل بسیار مهم، پر سوال و پایه ای است و از فصول پیش نیاز در سال دوازدهم می باشد

جزوه فیزیک دهم فصل چهارم دما گرما قانون گازها

فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی، به مبحث مهم و پرسوال گرما پرداخته است. این فصل از مهم ترین فصل های فیزیک دهم به شمار می رود. در کنکور تقریبا سه سوال از این فصل می آید. شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک دهم فصل پنجم ترمودینامیک

در فصل پنجم فیزیک دهم ریاضی به مبحث ترمودینامیک پرداخته شده است. مبحث ترمودینامیک از مباحث مهم فیزیک دهم ریاضی می باشد که این فصل ویژه ی رشته ریاضی می باشد و این فصل در کتاب دانش آموزان رشته تجربی وجود ندارد. در این فصل با معادله ی حالت گاز شروع می شود و بحث بعدی فرایند ترمودینامیک ایستاوار و تبادل انرژی می باشد و در بخش بعد، یکی از مهم ترین قوانین فیزیک، یعنی قانون اول ترمودینامیک را معرفی می کند.
قانون اول ترمودینامیک سراغ ماشین های گرمایی و چرخه می رود. سپس قانون دوم ترمودینامیک را معرفی می کند. در دو بخش جداگانه، قانون دوم ترمودینامیکی را به بیان مختلف، یعنی به بیان ماشین گرمای و یخچال بیان می کند. فصل پنجم فیزیک دهم به هیچ عنوان فصل ساده ای نیست.

سوالات امتحانی فیزیک پایه دهم ریاضی

جزوه فیزیک یازدهم ریاضی

فیزیک یازدهم ریاضی شامل چهار فصل می شود. که ما برای شما جزوات فصل به فصل یعنی جزوه فیزیک یازدهم فصل اول(الکتریسیته ساکن) جزوه فصل دوم (جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم) و جزوه فصل سوم (مغناطیس ) و جزوه فصل چهارم ( القای الکترو مغناطیس ) برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی آماده کردیم که میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک یازدهم فصل اول

فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی در ابتدا به بار الکتریکی و مهم ترین ویژگی های ماده دارای بار اشاره شده ، سپس درس نامه پایستگی بار انرژی و نحوه باردار کردن یک جسم توسط الکترون قرار گرفته و در انتها تعریف جسم باردار که تعداد الکترون ها و پرونون های برابری ندارند، مطرح شده است.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک یازدهم فصل دوم

فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی، به بحث جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم پرداخته است. یکی از فصل های پر اهمیت به شمار می رود و تقریبا چهار سوال از این فصل داخل کنکور سراسری می آید.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک یازدهم فصل سوم

فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی، به مبحث مغناطیس پرداخته است.در فصل سوم سوی میدان در داخل پیچه مطرح شده است و خاصیت مغناطیسی مواد نیز از دیگر موارد مطرح شده در جزوه فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی است. از این فصل تقریبا دو سوال در داخل کنکور مطرح می شود.شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک یازدهم فصل چهارم

فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی، به مبحث القای الکترو مغناطیس و جریان متناوب پرداخته است. در این فصل مباحث قانون فارادی و قانون لنز مطرح شده است. شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل چهارم فیزیک ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی فیزیک پایه یازدهم ریاضی

جزوه فیزیک دوازدهم ریاضی

فیزیک دوازدهم ریاضی شامل شش فصل می شود.که ما برای شما جزوات فصل به فصل یعنی جزوه فیزیک یازدهم فصل اول (حرکت بر خط راست) م جزوه فصل دوم (دینامیک و حرکت دایره ای) و جزوه فصل سوم (نوسان و موج) و جزوه فصل چهارم (برهم کنش موج ها) و جزوه فصل پنجم (آشنایی با فیزیک اتمی ) جزوه فصل ششم (آشنایی با فیزیک هسته ای ) برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک دوازدهم فصل اول

در فصل نخست به بررسی حرکت بر روی خط راست پرداخته است.این مبحث برای دانش آموزان رشته ریاضی تقریبا چهار سوال در داخل کنکور دارد. شما دانش آموزان عزیز می توانید جزوه فصل اول فیزیک دوازدهم ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک دوازدهم فصل دوم

فصل دوم فیزیک دوازدهم رشته ریاضی، به مبحث دینامیک و حر کت دایره ای پرداخته است. فصل دوم از جمله فصل های چالشی در کنکور است.تعداد سوال زیادی در داخ کنکور از این مبحث مطرح می شود.شما دانش آموزان عزیز می توانید جزوه فصل دوم فیزیک دوازدهم ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک دوازدهم فصل سوم

فصل سوم فیزیک دوازدهم رشته ریاضی ، به مبحث نوسان و موج پرداخته است.شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی آماده کردیم که میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک دوازدهم فصل چهارم

فصل چهارم فیزیک دوازدهم رشته ریاضی، به مبحث برهم کنش موج ها پرداخته است .شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی آماده کردیم که میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک دوازدهم فصل پنجم

فصل پنجم فیزیک دوازدهم ریاضی، به مبحث آشنایی با فیزیک اتمی پرداخته است. این فصل از جمله فصل های راحت فیزیک دوازدهم به شمار می رود و تقریبا دو سوال در داخل کنکور از این مبحث مطرح می شود.شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی آماده کردیم که میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فیزیک دوازدهم فصل ششم

فصل ششم فیزیک دوازدهم ریاضی ، مبحث آشنایی با فیزیک هسته ای مطرح می شود. شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی آماده کردیم که میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top