کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه تاریخ رشته انسانی

جزوه تاریخ رشته انسانی

جزوه تاریخ رشته انسانی

شما عزیزان می توانید جزوه این درس را برای هر سه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم رشته انسانی به صورت درس به درس از طریق فایل ها زیر دانلود کنید.

جزوه تاریخ دهم انسانی

دانلود جزوه تاریخ دهم انسانی

فصل اول: تاریخ شناسی؛ کاوش گذشته


درس اول: تاریخ و تاریخ نگاری
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی

درس دوم: تاریخ؛ زمان و مکان
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی


درس سوم: باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی

فصل دوم: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری


درس چهارم: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی


درس پنجم: هند و چین
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دهم انسانی


درس ششم: یونان و روم
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دهم انسانی

فصل سوم: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی


درس هفتم: مطالعه و کاوش در گذشته های دور
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دهم انسانی


درس هشتم: سپیده دم تمدن ایرانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دهم انسانی


درس نهم: از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دهم انسانی


درس دهم: اشکانیان و ساسانیان
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دهم انسانی


درس یازدهم: آیین کشورداری
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ دهم انسانی


درس دوازدهم: جامعه و خانواده
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی


درس سیزدهم: اقتصاد و معیشت
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی


درس چهاردهم: دین و اعتقادات
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی


درس پانزدهم: زبان، علم و آموزش
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی


درس شانزدهم: هنر و معماری
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی

کتاب درسی تاریخ دهم انسانی

دانلود کتاب درسی تاریخ دهم انسانی

سوالات امتحانی تاریخ دهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی تاریخ دهم انسانی

جزوه تاریخ یازدهم انسانی

فصل اول: تاریخ شناسی

درس اول: منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی


درس دوم: روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم انسانی

فصل دوم: ظهور اسلام، حرکتی تازه در تاریخ بشر

درس سوم: اسلام در مکه
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی


درس چهارم: امت و حکومت نبوی در مدینه
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی


درس پنجم: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی


درس ششم: امویان بر مسند قدرت
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم انسانی


درس هفتم: جهان اسلام در عصر خلافت عباسی
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم انسانی

فصل سوم: ایران؛ از ورود اسلام تا پایان صفویه

درس هشتم: اسلام در ایران؛ زمینه های ظهور تمدن اسلامی_ایرانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ یازدهم انسانی


درس نهم: ظهور و گسترش تمدن ایرانی_اسلامی
دانلود جزوه درس نهم تاریخ یازدهم انسانی


درس دهم: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم انسانی


درس یازدهم: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول_تیموری
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی


درس دوازدهم: فرهنگ و هنر در عصر مغول_تیموری
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ یازدهم انسانی


درس سیزدهم: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی


درس چهاردهم: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ یازدهم انسانی

فصل چهارم: اروپا در قرون وسطا و عصر جدید

درس پانزدهم: قرون وسطا
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی


درس شانزدهم: رنسانس و عصر جدید
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی

کتاب درسی تاریخ یازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی تاریخ یازدهم انسانی

سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی

جزوه تاریخ پایه دوازدهم انسانی

درس اول: تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی

درس دوم: ایران و جهان در آستانه دوره معاصر
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی

درس سوم: سیاست و حکومت در عصر قاجار(از آغاز تا پایان سلطنت ناصر الدین شاه)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی

درس چهارم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی

درس پنجم: نهضت مشروطه ایران
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی

درس ششم: جنگ جهانی اول و ایران
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی

درس هفتم: ایران در دوره حکومت رضاشاه
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی

درس هشتم: جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی

درس نهم: نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی

درس دهم: انقلاب اسلامی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دوازدهم انسانی

درس یازدهم: استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ دوازدهم انسانی

درس دوازدهم: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ دوازدهم انسانی

کتاب درسی تاریخ دوازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات امتحانی تاریخ دوازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی تاریخ دوازدهم انسانی

4 دیدگاه دربارهٔ «جزوه تاریخ رشته انسانی»

  1. سلام و عرض ادب جزوه تاریخ و جغرافیا که در سایت قرار دادین مطابق با اخرین تغییرات کتاب درسی در سال ۱۴۰۲ هست و برای کنکور ۱۴۰۲ مناسبه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top