بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲

نفرات برتر آزمون سراسری 1402

در این مطلب نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ (نوبت اول و دوم ) را معرفی خواهیم کرد و جزئیات مرتبط با آن را شرح خواهیم داد .

هر ساله سازمان سنجش و آموزش کشور ، قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ، اطلاعیه ای منتشر می کند و اسامی و تصاویر نفرات برتر کنکور را معرفی می کند.

آزمون سراسری۱۴۰۲ نیز منوال به همین صورت خواهد بود و پس از اعلام نتایج اولیه ، اسامی نفرات برتر آزمون سراسری همراه با تصاویر آن ها بر روی سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد .

پس از اعلام اسامی نفرات برگزیده و برتر و همچنین اعلام نتایج سایر داوطلبان ، کلیه متقاضیان دانشگاه های سراسری می توانند نتیجه کارنامه آزمون سراسری ۱۴۰۲ را صرفا در سایت سازمان سنجش مشاهده نمایند .

از ان جایی که هنوز نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ از سوی سازمان سنجش معرفی نشده اند , به محض دریافت اطلاعات بیشتر این مقاله به روز رسانی خواهد شد .

در آزمون های سراسری ادوار گذشته ، شاهد این موضوع بوده ایم که قبل از اعلام نتایج اولیه کنکور ، لیست اسامی نفرات برتر آزمون سراسری اعلام می شود و سپس نتایج سایر داوطلبان و شرکت کنندگان کنکور در اختیار آن ها قرار می گیرد .

در ادامه مطلب ، نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ (دوره اول و دوم) را معرفی خواهیم کرد .

رشته ریاضی

نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته ریاضی

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
 • رتبه ۱ : علی رضایی ؛ تهران
 • رتبه ۲ : مسیحا باقری تنها ؛ کرج
 • رتبه ۳ : علی منصوریان ؛ کرمانشاه
 • رتبه ۴ : معین یوسفی نیا ؛ تهران
 • رتبه ۵ : امیرمحمد شربتی ناوان ؛ طوالش
 • رتبه ۶ : محمدعلی مس چی ؛ تهران
 • رتبه ۷ : آرش قوامی ؛ تهران
 • رتبه ۸ : پارسا نوروزی منش ؛ تهران
 • رتبه ۹ : محمد بنی احمدی ؛ تهران
 • رتبه ۱۰ : علی نوری ؛ تبریز
رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱علیرضاییتهران
رتبه ۲مسیحاباقری تنهاکرج
رتبه ۳علیمنصوریانکرمانشاه
رتبه ۴معینیوسفی نیاتهران
رتبه ۵امیر محمدشربتی ناوانطوالش
رتبه ۶محمد علیمس چیتهران
رتبه ۷آرشقوامیتهران
رتبه ۸پارسانوروزی منشتهران
رتبه ۹محمدبنی احمدیتهران
رتبه ۱۰علینوریتبریز

تصاویر نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته ریاضی

رشته تجربی

نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته تجربی

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
 • رتبه ۱ : پرهام مصطفوی ؛ اصفهان
 • رتبه ۲ : محمد؛ قانع ؛ یزد
 • رتبه ۳ : آوا شهریاری ؛ تهران
 • رتبه۴ : نیلگون سپاس ؛ اسلام آباد غرب
 • رتبه ۵ : آرمین امامی ؛ اصفهان
 • رتبه ۶ : امیرحسین مردی زرنقی ؛ تبریز
 • رتبه ۷ : فاطمه هدایتی ؛ محلات
 • رتبه ۸ : دیاکو فاروقی ؛ سندج
 • رتبه ۹ : رضا یوسفوند ؛ خرم آباد
 • رتبه ۱۰ : سیدمحمد ؛ موسوی آباده
رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱پرهاممصطفویاصفهان
رتبه ۲محمدقانعیزد
رتبه ۳آواشهریاریتهران
رتبه ۴نیلگونسپاساسلام آباد غرب
رتبه ۵آرمینامامیاصفهان
رتبه ۶امیر حسینمردی زرنقیتبریز
رتبه ۷فاطمههدایتیمحلات
رتبه ۸دیاکوفاروقیسنندج
رتبه ۹رضایوسفوندخرم آباد
رتبه ۱۰سید محمدموسویآباده

تصاویر نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته تجربی

رشته انسانی

نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته انسانی

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

رتبه ۱ مهدی نیکوکار ؛ از اسفراین
رتبه ۲ : علیرضا بابایی ؛ تهران
رتبه ۳ : ملیکا حاجیلو ؛ تهران
رتبه ۴ : علی اکبر افتخاری ؛ اهواز
رتبه ۵ : حنانه سادات صالحی بایگی ؛ مشهد
رتبه ۶ : زهرا عارفی مسکونی ؛ جیرفت
رتبه ۷ : مرضیه حسنی ؛ قزوین
رتبه ۸ : امیرحسین حبیب زاده ؛ تهران
رتبه ۹ : سونیا مرادی ؛ آذربایجان چاراویماق
رتبه ۱۰ : احمد رضایی استخروئیه ؛ کرمان

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱مهدی نیکوکاراسفراین
رتبه ۲علیرضاباباییتهران
رتبه ۳ملیکاحاجیلوتهران
رتبه ۴علی اکبرافتخاریاهواز
رتبه ۵حنانه ساداتصالحی بایگیمشهد
رتبه ۶زهراعارفی مسکونیجیرفت
رتبه ۷مرضیهحسنیقزوین
رتبه ۸امیر حسینحبیب زادهتهران
رتبه ۹سونیامرادیآذربایجان چاراویماق
رتبه ۱۰احمدرضایی استخروئیهکرمان

تصاویر نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته انسانی

رشته هنر

نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته هنر

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

رتبه ۱ : پویان جمیلی ؛ تهران
رتبه ۲ : فرزاد دهقان بنادکی ؛ یزد
رتبه ۳ : فاطمه جعفری ندوشن ؛ یزد
رتبه ۴ : مبینا طلایی پور ؛ اصفهان
رتبه ۵: هما دادگر ؛ تهران

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱پویانجمیلیتهران
رتبه ۲فرزاددهقان بنادکییزد
رتبه ۳فاطمهجعفری ندوشنیزد
رتبه ۴مبیناطلایی پوراصفهان
رتبه ۵همادادگرتهران

تصاویر نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته هنر

رشته زبان

نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته زبان

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی زبان های خارجه در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

رتبه ۱ : مهرداد اولیایی ؛ خرم آباد
رتبه ۲ : علیرضا کرمی ؛ اصفهان
رتبه ۳ : فریما صانعی ؛ کرمان
رتبه ۴ : مانی رضازاده نیا ؛ تهران
رتبه ۵ : امید کتاب اللهی ؛ سنندج

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱مهرداداولیاییخرم آباد
رتبه ۲علیرضاکرمیاصفهان
رتبه ۳فریماصانعیکرمان
رتبه ۴مانیرضا زاده نیاتهران
رتبه ۵امیدکتاب اللهیسنندج

تصاویر نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲ : رشته زبان

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این زمینه ، از طریق پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ، با تیم حرفه ای کنکور اینفو همراه باشید :

 • پیج اینستاگرام کنکور اینفو :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

 • کانال تلگرام کنکور اینفو :

کانال تلگرام :
konkurinfotelegram

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا