بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه هایی که از طریق استعداد درخشان پذیرش می کنند در فراخوان هایی به طور مستقل در سایت هر دانشگاه منتشر می شود و در صورت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، کامل ترین لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور در دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور ارشد با سوابق تحصیلی ارائه خواهد شد.

تا سال های قبل پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور فقط برای استعدادهای درخشان و داوطلبان دارای معدل ممتاز صورت می گرفت، اما در سال ۹۹ بر اساس اعلام ستاد مبارزه با بیماری کرونا، این تصمیم گرفته شده تا علاوه بر پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان، پذیرشی نیز برای سایر داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی ایجاد شود.

در ادامه همراه ما باشید تا با صفر تا صد لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور آشنا شوید.

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور به تفکیک گروه های آزمایشی به شرح زیر است :

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه علوم انسانی

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه علوم انسانی به شرح زیر است :

آب و هوا شناسی/ آب و هوا شناسی شهریآب و هوا شناسی/ آب و هوا شناسی كاربردیآب و هوا شناسي/ تغييرات آب و هوايي اقليمي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي / حركات اصلاحيآموزش زبان انگليسيآموزش زبان فارسي
آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانآموزش و بهسازي منابع انسانياخلاق كاربردي
الهيات و معارف اسلامي اديان و عرفانالهيات و معارف اسلامي علوم قرآن و حديثالهيات و معارف اسلامي فقه و مباني حقوق اسلامي
الهيات و معارف اسلامي فقه و مباني حقوق اسلاميالهيات و معارف اسلامي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلاميبرنامه ريزي آمايش سرزمين
برنامه ريزي درسيبرنامه ريزي رفاه اجتماعيتاريخ/ تاريخ اسلام
تاريخ/ تاريخ ايران اسلاميتاريخ/ تاريخ تشيعتاريخ/ مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلاميتحقيقات آموزشيتكنولوژي آموزشي
جامعه شناسيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييجغرافيا و برنامه ريزي شهري
جغرافياي سياسي گرايش فضاي شهريجمعيت شناسيحسابداري
حسابرسيحقوق بين المللحقوق جزا و جرم شناسي
حقوق خصوصيحقوق دادرسي اداريرفتار حركتي/ رشد حركتي
روان شناسي اسلامي گرايش روانشناسي مثب تگراروان شناسي بالينيروان شناسي باليني كودك و نوجوان
روان شناسي تربيتيروان شناسي عموميروان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
روزنامه نگاريزبان شناسي همگانيزبان و ادبيات انگليسي
زبان و ادبيات عربيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي/ آموزش زبان فارسي
زبان و ادبيات فارسي/ ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي/ ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي/ ادبيات عامه
زبان و ادبيات فارسي/ ادبيات كودك و نوجوانزبان و ادبيات فارسي/ ويرايش و نگارشژئومورفولوژي/ هيدروژئومورفولوژي در برنام هريزي محيطي
علم اطلاعات و دانش شناسي/ مديريت اطلاعاتعلم اطلاعات و دانش شناسي/ مديريت كتابخان ههاي ديجيتالعلم اطلاعات و دانش شناسي/ مطالعات كتابخانه هاي عمومي
علم سنجيعلوم اقتصادي/ اقتصاد اسلاميعلوم اقتصادي/ اقتصاد انرژی
علوم اقتصادي/ اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم اقتصادي/ بانكداري اسلاميعلوم اقتصادي/ برنامه ريزي سيست مهاي اقتصادي
علوم اقتصادي/ توسعه اقتصادي و برنامه ريزيعلوم سياسيعلوم سياسي/ انديشه سياسي در اسلام
فقه و حقوق خصوصي فلسفه دينفلسفه و حكمت اسلاميفلسفه و كلام اسلامي/ فلسفه اسلامي
فلسفه و كلام اسلامي/ كلام اسلاميفيزيولوژي ورزشي/ فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستيفيزيولوژي ورزشي/ فيزيولوژي ورزشي كاربردي
كارآفريني/ بين المللكارآفريني/ توسعهكارآفريني/ سازماني
كارآفريني/ فناوريكارآفريني/ كسب و كار الكترونيكيكارآفريني/ كسب و كار جديد
كارآفريني/ گردشگريمترجمي زبان انگليسيمحيط زيست گرايش آموزش محيط زيست
مديريت آموزشيمديريت امور شهريمديريت بازرگاني/ بازاريابي
مديريت بازرگاني/ بازرگاني بين الملليمديريت بازرگاني/ بازرگاني داخليمديريت بازرگاني/ تجارت الكترونيكي
مديريت بازرگاني/ كارآفرينيمديريت بازرگاني/ مديريت استراتژيكمديريت جهانگردي/ بازاريابي جهانگردي
مديريت دولتي/ بودجه و ماليه عموميمديريت دولتي/ توسعه منابع انسانيمديريت دولتي/ خط مشي گذاري عمومي
مديريت دولتي/ طراحي سازما نهاي دولتيمديريت دولتي/ مديريت تحولمديريت دولتي/ مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
مديريت دولتي/ مديريت رفتار سازمانيمديريت رسانهمديريت سازمان هاي دولتي/ مالي و اقتصادي
مديريت فناوري اطلاعات/ سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفتهمديريت فناوري اطلاعات/ كسب و كار الكترونيكمديريت فناوري اطلاعات/ مديريت دانش
مديريت فناوري اطلاعات/ مديريت منابع اطلاعاتيمديريت كسب و كار / استراتژيمديريت كسب و كار/ بازاريابي
مديريت كسب و كار/ رفتار سازماني و منابع انسانيمديريت كسب و كار/ سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعاتمديريت كسب و كار/ مالي
مديريت منابع انساني/ مديريت منابع انساني اسلاميمديريت ورزشي/ مديريت اماكن و تأسيسات ورزشيمديريت ورزشي/ مديريت اوقات فراغت و ورز شهاي تفريحي
مديريت ورزشي/ مديريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي/ مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشيمديريت ورزشي/ مديريت رسانه هاي ورزشي
مديريت ورزشي/ مديريت رويدادهاي ورزشيمشاوره/ مشاوره توانبخشيمشاوره/ مشاوره خانواده
مشاوره/ مشاوره شغليمشاوره/ مشاوره مدرسهمطالعات فرهنگي
نهج البلاغه/ اجتماعي، سياسي و حقوق عمومينهج البلاغه/ اخلاق و تربيت فردي و اجتماعينهج البلاغه/ اصول الدين و معارف علوي

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه علوم پایه

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه علوم پایه به شرح زیر است :

آمار/ آمار رياضيآموزش رياضيرياضي كاربردي آناليز عددي
رياضي كاربردي/ بهينه سازيرياضي محض گرايش آناليزرياضي محض/ جبر
رياضي محض/ هندسه (توپولوژی)زمين شناسي زمين ساخت (تكتونيک)زيست شناسي جانوري/ بيوسيستماتيك
زيست شناسي جانوري/ سلولي و تكوينيزيست شناسي جانوري/فيزيولوژيزيست شناسي سلولي و مولكولي/ بيوشيمي
زيست شناسي سلولي و مولكولي/ بيوفيزيكزيست شناسي سلولي و مولكولي/ ژنتيكزيست شناسي گياهي/ زيست شناسي سلولي و تكويني
زيست شناسي گياهي/ فيزيولوژيزيست فناوري/ ميكروبيژئوفيزيك/ زلزله شناسي
زيست شناسي گياهي/ سيستماتيك و بوم شناسيشيمي/ شيمي آليشيمي/ شيمي تجزيه
شيمي/ شيمي فيزيكشيمي/ شيمي معدنيعلوم زمين/ آب زمين شناسي
علوم زمين/ پترولوژيعلوم زمين/ چينه نگاري و ديرينه شناسيعلوم زمين/ رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
علوم زمين/ زمين شناسي اقتصاديعلوم زمين/ زمين شناسي زيست محيطيعلوم زمين/ زمين شيمي
فيتوشيميفيزيك/ اتمي و مولكوليفيزيك/ حالت جامد
فيزيك/ ذرات بنيادي و نظريه ميدان هافيزيك/ فيزيك بنياديفيزيك/ فيزيك نجومي
فيزيك/ هسته اي

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه فنی و مهندسی

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه فنی و مهندسی به شرح زیر است :

مهندسي برق افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيكمهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي شيمي پليمر
مهندسي شيمي محيط زيستمهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيندمهندسي صنايع بهينه سازي سيستم ها
مهندسي شيمي مدل سازي، شبيه سازي و كنترلمهندسي صنايع سيستم هاي كلان اقتصادي و اجتماعيمهندسي صنايع مديريت مهندسي
مهندسي شيمي صنايع غذاييمهندسي عمران آب و ساز ههاي هيدروليكيمهندسي عمران راه و ترابري
مهندسي عمران ژئوتكنيكمهندسي عمران سازهمهندسي عمران مهندسي محيط زيست
مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساختمهندسي فناوري اطلاعاتمهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي مكانيك تبديل انرژيمهندسي مكانيك ساخت و توليد
مهندسي مكانيك طراحي كاربرديمهندسي مواد شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر است :

اقتصاد كشاورزي/ اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزياقتصاد كشاورزي/ سياست و توسعه كشاورزيتوسعه روستايي
علوم دامي گرايش تغذيه دامعلوم و مهندسي محيط زيست/ ارزيابي و آمايش سرزمينمهندسي مكانيزاسيون كشاورزي/ انرژي

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه هنر

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور گروه هنر به شرح زیر است :

پژوهش هنرطراحي شهريمهندسي معماري

برای مطالعه صفر تا صد جزییات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ روی لینک زیر کلیک کنید :

کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره رشته لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور در اختیار شما قرار داده باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا