کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
زیر گروه های کنکور تجربی

زیر گروه های کنکور تجربی

در این مطلب به معرفی زیر گروه های کنکور تجربی خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با لیست رشته های این گروه آزمایشی در آزمون سراسری عنوان خواهیم کرد .

در کنکور سراسری پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پردازند که ضرایب دروس عمومی برای هر پنج رشته یکسان بوده و تفاوت موجود در زیر گروه ها ، مربوط به دروس اختصاصی است .

به عبارت دیگر لیست رشته ها و همچنین ضرایب هر درس در هر گروه آزمایشی متفاوت است .

آگاهی از ضرایب هر درس از این جهت حائز اهمیت است که می توانید در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید و زمان بیشتری را به مطالعه مباحث مرتبط با رشته ی مورد علاقه خود اختصاص دهید .

  • در جدول زیر می توانید تعداد زیر گروه های هر گروه آزمایشی را مشاهده کنید :
گروه آزمایشیتعداد زیر گروه های مرتبط با هر گروه آزمایشی
گروه آزمایشی ریاضی و فنی ۳ زیر گروه
گروه آزمایشی علوم تجربی ۵ زیر گروه
گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی ۵ زیر گروه
گروه آزمایشی هنر ۵ زیر گروه
گروه آزمایشی زبان های خارجی ۴ زیر گروه

اهمیت زیر گروه های کنکور تجربی

آگاهی از لیست رشته های هر زیر گروه و همچنین ضرایب هر درس این امکان را برای داوطلبان فراهم می آورد که به راحتی بتوانند شناخت خوبی را نسبت به از رشته های دانشگاهی کسب کنند و برای برنامه ریزی صحیح مطالعاتی دروس عمومی و اختصاصی اقدام کنند .

به گونه ای که داوطلبان بتوانند در مدت زمان کم و با مطالعه بهینه ، به درصد های بالایی دست پیدا کنند و تراز و رتبه خوبی را در آزمون سراسری کسب کنند .

اهمیت آگاهی از زیر گروه ها در این است که اگر داوطلب در یک درس که ضریب بالایی دارد ، درصد کمتری را نسبت به سایر دروس کسب کند ، شانس قبولی داوطلب به راحتی پایین خواهد آمد.

از طرف دیگر اگر داوطلب در یک درس که ضریب پایینی دارد ، وقت و انرژی بیشتری را نسبت به سایر دروس صرف کند ، تلاش اش نتیجه خوبی نخواهد داشت .

بنابراین دانستن ضرایب و زیر گروه های هر گروه آزمایشی در آزمون سراسری ، میزان اهمیت و تاثیر هر درس را بر رتبه و تراز داوطلب مشخص می کند .

در واقع ضریب هر درس مشخص می کند که داوطلب برای هر درس باید چچه میزان زمان مطالعاتی در نظر بگیرد و کدام دروس و منابع از دیگر دروس مهم تر هستند.

ضرایب دروس عمومی کنکور تجربی

  • ضرایب دروس عمومی کنکور تجربی به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی

  • ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی به شرح زیر است :
زیر گروهدرس زمین شناسیدرس ریاضیدرس زیست شناسی درس فیزیکدرس شیمی
زیر گروه ۱۰۲۴۲۳
زیر گروه ۲۱۳۴۲۴
زیر گروه ۳۴۳۲۲۲
زیر گروه ۴۱۴۲۳۲
زیر گروه ۵۱۳۲۲۲

زیر گروه ۱ کنکور تجربی

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته تجربی به شرح زیر است :
اتاق عملعلوم و صنايع غذایی
اعضای مصنوعیفيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشتكاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی ، بينایی سنجیكاردانی بهداشت محيط
پرستاریكارداني ساخت پروتزهای دندانی
پزشكیكاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسیكاردانی فوريت های پزشكی
دكترای پيوسته بيوتكنولوژیكاردانی مامایی
دندانپزشكیكاردرمانی
روانشناسیكارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسیكارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی ( راديوتراپی )
زيست شناسی سلولی مولكولیكارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی ( راديولوژی )
شنوايي شناسیكارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذيهمامایی
هوشبریبينایی سنجی

زیر گروه ۲ کنکور تجربی

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته تجربی به شرح زیر است :
داروسازی
بهداشت عمومی
 آموزش شيمی
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای

زیر گروه ۳ کنکور تجربی

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته تجربی به شرح زیر است :
اقیانوس شناسی
زمین شناسی

زیر گروه ۴ کنکور تجربی

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه چهار رشته تجربی به شرح زیر است :
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشادفناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب ، اقتصادمديريت صـنعتی
تاريخ اسلاممديريت فرهنگی هنری
حسابداریمديريت كسب وكارهای كوچک
زبـان و ادبيـات عربـیمديريت مالی
شـيعه شناسـیمديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسيمعارف اسلامی
علوم انتظامی تبليغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حديثكاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامیكاردانی بيمه
فقه و حقوق حنفیكاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامیكاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حكمت اسلامیكاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامیكاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
گردشـگریكاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطاتكاردانی حسابداری
مديريت امور بانكیكارداني علم اطلاعات و دانش شناسی
مديريت امور گمركیكاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانیكارداني مدارك پزشكی
مديريت بيمهكاردانی مديريت بازرگانی
مديريت بيمه اكوكاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتیكارداني مديريت گمركی
كاردانی هتلداری 

زیر گروه ۵ کنکور تجربی

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه پنج رشته تجربی به شرح زیر است :
آموزش علوم ورزشی كتابداری در شاخه پزشكی
 امنيت اطلاعات گيـاهپزشـكی
امنيت بين المللمددكاری اجتماعی
امنيت نرم ، پژوهشگری امنيتمديريت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنيتمربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسیمطالعـات امنيتـی
 تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدارمهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروريسممهندسـی صـنايع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سياسیمهندسی صنايع مبلمان
علوم فنی امنيتمهندسی طبيعت
علوم ورزشیمهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانیكاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـلكارداني امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاکكاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلاتكـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
 علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی )كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيستكاردانی تكنولوژی چوب
كاردانی تكنولوژی صنايع غذاییكاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داریكاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما كاردانی پرورش اسب
كارداني پرورش زنبورعسـلكـارداني توليـد و بهـرهبـرداري از گياهان دارويي و معطر
كاردانی علوم ورزشی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” زیر گروه های کنکور تجربی ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top