بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آخرین اخبار کنکور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
زمان پاسخگویی به سوالات کنکور

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور

همه شما داوطلبانی که در کنکور سراسری شرکت می کنید علاوه بر دانش کافی برای پاسخ به سوالات کنکور باید از زمان پاسخگویی به سوالات کنکور آگاهی کامل داشته باشید تا بتوانید با یادگیری تکنیک های مدیریت زمان در آزمون، دانش خود را به بهترین شکل بکار ببرید.
گام اول شما در این مسیر آگاهی از زمان های پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری است.

زمان های پاسخگویی به سوالات کنکور در گروه های آزمایشی مختلف متفاوت است.
در ادامه همراه ما باشید و زمان های پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری به تفکیک رشته تحصیلی را مطالعه کنید.

زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور سراسری

هر ۵ گروه آزمایشی (تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان) دارای یک دفترچه سوالات عمومی هستند.
این دفترچه شامل چهار درس ادبیات فارسی / عربی / دین و زندگی / زبان انگلیسی است.
مجموع سوالات این دفترچه ۲۵ تست و سهم هر درس در آن ۲۵ سوال است.
شما در این دفترچه به ترتیب باید پاسخگوی سوالات ادبیات فارسی / عربی / دین و زندگی و زبان انگلیسی باشید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه۴۲ ثانیه
۲عربی۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۳دین و زندگی۲۵۵۱۷۵۱۷ دقیقه۴۲ ثانیه
۴زبان انگلیسی۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ریاضی تجربی انسانی
زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ریاضی تجربی انسانی

زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور تجربی

دفترچه اختصاصی کنکور تجربی شامل پنج درس زمین شناسی / ریاضی / زیست شناسی / فیزیک و شیمی است.
این دفترچه شامل ۱۷۰ سوال است که تعداد سوالات هر درس اختصاصی در آن متفاوت است.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات این دفترچه در مجموع ۱۷۵ دقیقه است.
شما در این دفترچه به ترتیب باید پاسخگویی سوالات دروس زمین شناسی / ریاضی / زیست شناسی / فیزیک / شیمی باشید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۲ریاضی۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقه۹۶ ثانیه
۳زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه۴۲ ثانیه
۴فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه۷۲ ثانیه
۵شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۶بهیاری۵۰۲۷۱۳۲۰۳۰ دقیقه۳۶ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ریاضی

دفترچه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی شامل سه درس ریاضی / فیزیک / شیمی است.
این دفترچه شامل ۱۳۵ سوال است که تعداد سوالات هر درس اختصاصی در آن متفاوت است.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات این دفترچه در مجموع ۱۷۵ دقیقه است.
شما در این دفترچه به ترتیب باید پاسخگوی سوالات دروس ریاضی / فیزیک / شیمی باشید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضیات۵۵۱۰۱۱۵۵۸۵ دقیقه۹۰ ثانیه
۲فیزیک۴۵۱۵۶۲۰۰۵۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۳شیمی۳۵۲۰۱۲۳۵۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور انسانی

دفترچه سوالات کنکور انسانی شامل ۸ درس ریاضی / اقتصاد / ادبیات اختصاصی / عربی اختصاصی / تاریخ و جغرافیا / علوم اجتماعی / فلسفه و منطق / روانشناسی است.
این دفترچه شامل ۱۸۰ سوال است که تعداد سوالات هر درس اختصاصی در آن متفاوت است.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات این دفترچه در مجموع ۱۶۵ دقیقه است.
شما در این دفترچه به ترتیب باید پاسخگوی سوالات ریاضی / اقتصاد / ادبیات اختصاصی / عربی اختصاصی / تاریخ و جغرافیا / علوم اجتماعی / فلسفه و منطق / روانشناسی باشید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۲۰۱۰۱۱۲۰۲۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۲اقتصاد۱۵۱۲۱۱۳۵۱۰ دقیقه۳۶ ثانیه
۳ادبیات اختصاصی۳۰۱۳۶۱۶۵۳۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۴عربی اختصاصی۲۰۱۶۶۱۸۵۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۵تاریخ و جغرافیا۳۰۱۸۶۲۱۵۲۵ دقیقه۴۸ ثانیه
۶علوم اجتماعی۲۰۲۱۶۲۳۵۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۷فلسفه و منطق۲۵۲۳۶۲۶۰۲۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۸روانشناسی۲۰۲۶۱۲۸۰۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
زمان پاسخگویی به سوالات کنکور زبان و کنکور هنر
زمان پاسخگویی به سوالات کنکور زبان و کنکور هنر

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور هنر

دفترچه سوالات کنکور هنر شامل هفت درس درک عمومی هنر / درک عمومی ریاضی / فیزیک / ترسیم فنی / خلاقیت تصویری و تجسمی / خلاقیت نمایشی / خلاقیت موسیقی / خواص مواد می باشد.
این دفترچه شامل ۱۶۰ سوالات که تعداد سوالات هر درس اختصاصی در آن متفاوت است.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات این دفترچه ۱۶۵ دقیقه است.
شما در این دفترچه به باید پاسخگوی سوالات درک عمومی هنر / درک عمومی ریاضی / فیزیک / ترسیم فنی / خلاقیت تصویری و تجسمی / خلاقیت نمایشی / خلاقیت موسیقی / خواص مواد باشید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱درک عمومی هنر۳۰۱۰۱۱۳۰۲۵۵۰
۲درک عمومی ریاضی- فیزیک۳۰۱۳۱۱۶۰۴۰۸۰
۳ترسیم فنی۲۰۱۶۱۱۸۰۲۶۷۸
۴خلاقیت تصویری و تجسمی۲۰۱۸۱۲۰۰۲۴۷۲
۵خلاقیت نمایشی۲۰۲۰۱۲۲۰۱۳۳۹
۶خلاقیت موسیقی۲۰۲۲۱۲۴۰۲۰۶۰
۷خواص مواد۲۰۲۴۱۲۶۰۱۷۵۱

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور زبان

دفترچه سوالات کنکور زبان شامل یک درس زبان اختصاصی است.
این دفترچه شامل ۷۰ سوال است.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات این دفترچه ۱۰۵ دقیقه است.

ردیفعنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان تخصصی۷۰۱۰۱۱۷۰۱۰۵ دقیقه۹۰

امیدواریم با مطالعه مطالب فوق گام اول را در مسیر موفقیت محکم بردارید.

اگر شما واقعا چیزی را می خواهید، برای انجام آن منتظر نشوید، به خودتان بیاموزید که برای دستیابی به آن بی قرار باشید.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت بهترین انتشارات برای کتاب زیست کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top