کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
رشته حقوق

رشته حقوق

رشته حقوق

دروس رشته حقوق در مقطع کارشناسی

دروس عمومی رشته حقوق مقطع کارشناسی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام۴ادبیات فارسی۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی۲زبان عمومی۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی۲تربیت بدنی ۱۱
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی۲تربیت بدنی ۲۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی۲جمع۲۰

دروس پایه رشته حقوق مقطع کارشناسی

نام درسنام درس
مقدمه علم حقوقحقوق جزاي عمومي ۱
حقوق اساسي ۱حقوق مدني۱ – اشخاص و حمايت از محجورين
مباني علم اقتصادعربي
ماليه عموميمباني جامعه شناسي

دروس اصلی و تخصصی رشته حقوق مقطع کارشناسی

نام درسنام درس
حقوق اساسي ۲ حقوق جزاي عمومي ۲
حقوق جزاي عمومي ۳حقوق بين الملل عمومي ۱و۲
حقوق سازمانهاي بين الملليحقوق اداري ۱و۲
اصول فقه ۱و۲متون فقه ۱و۲ و۳ و۴
حقوق تجارت ۱- اشخاصحقوق تجارت۲- شرکتها
حقوق تجارت ۳- اسناد تجاريحقوق تجارت ۴- ورشکستگي
حقوق مدني۲- اموال و مالکيتحقوق مدني ۳- کليات قراردادها
حقوق مدني۴- الزامات خارج از قراردادهاحقوق مدني ۵- خانواده
حقوق مدني ۶- عقود معين قسمت الفحقوق مدني۷- عقود معين قسمت ب
حقوق مدني۸- شفعه، وصيت و ارثآئين دادرسي مدني ۱و۲و۳
متون حقوقي ۱- به زبان خارجيمتون حقوقي۲- زبان خارجي تخصصي
آئين دادرسي کيفري۱و۲کار تحقيقي ۱و۲
حقوق بين الملل خصوصي ۱و۲جرم شناسي
حقوق جزاي اختصاصي ۱و۲و۳قواعد فقه ۱و۲
حقوق تطبيقيادله اثبات دعوي
حقوق کارپزشکی قانونی

دروس اختیاری رشته حقوق مقطع کارشناسی

نام درسنام درس
بزهکاري اطفال ۱و۲پليس علمي
کيفرشناسيحقوق دريايي
حقوق هواييداوري بين المللي
اصول روابط بين المللآيات الاحکام
حقوق ثبتحقوق بيمه
حقوق بانکياصطلاحات حقوقي به زبان عربي
تامين اجتماعيحقوق بشر در اسلام
احوال شخصيه در فقه عامهدادرسي هاي اختصاصي کيفري
تاريخ حقوقمالکيت معنوي
فلسفه حقوقکارآموزي قضايي (عملي)
جامعه شناسي حقوقرويه قضايي
حقوق و کامپيوترحقوق قضايي
حقوق ارتباطاتآمار

رتبه قبولی رشته حقوق

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشادفقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمشهدپسر۱۰۹۸۲
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نورتهراندختر۱۱۳۰۷
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورشیرازپسر۱۱۴۰۰
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پیام نورتهرانپسر۱۲۲۷۹
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورتهراندختر۱۲۳۵۳
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پیام نورتهراندختر۱۲۳۹۶
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پیام نورتبریزدختر۱۳۱۶۱
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پیام نورتهرانپسر۱۳۶۹۱
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورتهراندختر۱۳۷۱۳
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکریم | پیام نورتهراندختر۱۴۰۳۷
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپرند | پیام نورتهرانپسر۱۴۷۴۳
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورتهراندختر۱۵۱۵۴
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نورتهرانپسر۱۵۵۰۶
۱فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری | روزانه-بومی سیستان وبلوچستانزاهدانپسر۱۶۳۸۸
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدپیشوا | پیام نورتهراندختر۱۸۱۱۱
۱فقه وحقوق حنفی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیتهراندختر۲۱۵۶۵

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پیام نوراسلام‌شهردختر۲۴۹۷۵
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورباغستانپسر۲۵۱۵۸
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورورامینپسر۲۶۰۳۷
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نورورامیندختر۲۶۰۵۷
۲حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیقوچانپسر۲۶۰۹۸
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نورشهریارپسر۲۷۵۶۹
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پیام نورکرجپسر۲۸۱۱۸
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نورشهریارپسر۲۹۱۰۶
۲حقوق|موسسه غیرانتفاعی خراسان -مشهد | غیر انتفاعیکاشمرپسر۳۰۲۳۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پیام نورخرمدرهدختر۳۰۳۳۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپرند | پیام نوراسلام‌شهردختر۳۱۳۹۵
۲فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیسنندجدختر۳۱۴۹۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورکرجدختر۳۲۷۲۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورشهریارپسر۳۵۷۸۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزکرمانشاه | پیام نورکرمانشاهپسر۳۸۵۶۰
۲فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیسنندجدختر۳۹۲۰۰
۲حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعیبجنورددختر۳۹۶۹۱

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیفلاورجاندختر۴۱۱۸۷
۳حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نورشهر قدسدختر۴۲۳۰۸
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعیکرجپسر۴۴۳۵۵
۳کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشادفقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمشهددختر۴۶۵۰۳
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیشهر قدسپسر۴۷۵۹۹
۳فقه وحقوق حنفی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیمشهددختر۴۹۱۳۶
۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ایلام | نوبت دومبدرهدختر۵۰۰۳۷
۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهسیب سوران و مهرستاندختر۵۰۳۴۴
۳حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نورتهراندختر۵۲۴۰۹
۳حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورملاردپسر۵۶۱۰۵
۳فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیشهر قدسپسر۶۰۰۹۶
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعیچنارانپسر۶۷۰۱۶
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیمشهددختر۶۹۱۰۷
۳فقه وحقوق امامی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیزابلپسر۷۰۵۴۶
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیتربت جامپسر۸۳۱۶۹
۳فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیدهگلاندختر۹۳۶۱۳
۳فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیخدابندهپسر۱۱۵۶۳۲

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهبابلپسر۹۱۷۴
۵حقوق|دانشگاه زابل | روزانهزاهداندختر۹۳۳۲
۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دومجهرمدختر۹۳۳۲
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نورتهرانپسر۹۷۲۴
۵فقه وحقوق شافعی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهسنندجدختر۱۰۴۴۶
۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ایلام | نوبت دومآبدانانپسر۱۰۵۳۶
۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | نوبت دومیاسوجدختر۱۱۱۵۴
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورتهراندختر۱۱۴۳۸
۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیاسلام‌شهرپسر۱۱۵۵۲
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهریار | پیام نوراردبیلپسر۱۱۶۳۰
۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعیاراکدختر۱۱۷۱۹
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نوربمپسر۱۲۸۶۶
۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیفردیسپسر۱۳۴۱۴
۵فقه وحقوق امامی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیقائم شهرپسر۱۴۳۶۲
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نوراهوازدختر۱۴۸۸۷
۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیمشهدپسر۱۴۹۹۰
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نوراهوازپسر۱۵۶۶۸
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهریار | پیام نوریزدپسر۱۶۱۶۲

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دومسروآباددختر۲۲۷۰
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز | پیام نورمراغهدختر۲۲۹۰
۲۵حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمشهدپسر۲۳۱۸
۲۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانهزاهداندختر۲۳۳۸
۲۵حقوق|دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیقمپسر۲۴۷۳
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نورکرماندختر۲۶۰۰
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نوراصفهانپسر۲۶۳۷
۲۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهراندختر۲۶۴۴
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نورشهربابکدختر۲۶۵۸
۲۵حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهانپسر۳۰۲۳
۲۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیرودهندختر۳۰۳۲
۲۵حقوق|دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیقمدختر۳۴۵۲
۲۵حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیخمینی شهرپسر۳۷۴۳
۲۵حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهاندختر۳۸۸۳
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نورکرمانپسر۴۱۸۷
۲۵حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمشهدپسر۴۳۲۱
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نورسعادت شهرپسر۴۵۵۴

گرایش های کارشناسی ارشد رشته حقوق

حقوق بشر

حقوق مالکیت معنوی

حقوق عمومی

حقوق بین الملل

حقوق خصوصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق تجارت بین الملل

گرایش های دکتری رشته حقوق

 حقوق عمومی

 حقوق بین‌الملل عمومی

حقوق خصوصی

 روابط بین‌الملل

 حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی
دانشگاه اصفهان
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه بیرجند
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع)
دانشگاه زابل
دانشگاه رازی
دانشگاه شهید مدنی
دانشگاه سمنان
دانشگاه شاهد
دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید چمران
دانشگاه شیراز
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه قم
دانشگاه کاشان
دانشگاه کردستان
دانشگاه گیلان
دانشگاه مازندران
دانشگاه مراغه
دانشگاه لرستان
دانشگاه الزهرا
دانشگاه زنجان
دانشگاه یزد
دانشگاه بجنورد
مجتمع آموزش عالی گناباد
دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع)
دانشکده غیر انتفاعی رفاه – تهران
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری
دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top