کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
تعداد دفترچه ها و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور 1401

تعداد دفترچه ها و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ۱۴۰۱

تعداد دفترچه ها و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ۱۴۰۱ در ۵ گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان را که از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس https://www.sanjesh.org/ منتشر شده است را در این مقاله مطالعه کنید.

تاریخ برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۱

تایرخ دقیق برگزاری کنکور ۱۴۰۱ در ۵ گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان به شرح زیر است :

گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه ۸ تیرماه
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۹ تیرماه
گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۹ تیرماه
گروه آزمایشی علوم تجربیصبح جمعه ۱۰ تیرماه
گروه آزمایشی زبان های خارجی صبح شنبه ۱۱ تیرماه
تاریخ برگزاری کنکور 1401

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور ۱۴۰۱

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور ۱۴۰۱ به شرح زیر است :

این دفترچه شامل ۱۰۰ سوال است که در مدت زمان ۷۵ دقیقه باید به آن ها پاسخ دهید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه۴۲ ثانیه
۲عربی۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۳دین و زندگی۲۵۵۱۷۵۱۷ دقیقه۴۲ ثانیه
۴زبان انگلیسی۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور 1401

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۱

تعداد دفترچه های و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۱ به شرح زیر است :

دفترچه شماره دو کنکور تجربی شامل دروس اختصاصی ریاضی و زیست شناسی است.
این دفترچه شامل ۸۰ سوال است و در مجموع ۹۰ دقیقه زمان دارید تا به سوالات آن پاسخ دهید.
دفترچه شماره سه کنکور تجربی شامل دروس اختصاصی فیزیک – شیمی و زمین شناسی است.
این دفترچه شامل ۸۵ سوال است و در مجموع ۹۰ دقیقه زمان دارید تا به سوالات آن پاسخ دهید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۳۰۱۳۰۵۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۲زیست شناسی۵۰۳۱۸۰۴۰ دقیقه۹۶ ثانیه
ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱فیزیک۳۰۱۳۰۳۷۷۴ ثانیه
۲شیمی۳۵۳۱۶۵۳۷۶۳ ثانیه
۳زمین شناسی۲۰۶۶۸۵۱۶۴۸ ثانیه
تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور تجربی 1401

دفترچه ویژه متقاضیان سهمیه بهیاری یک دفترچه است که شامل ۳۵ سوال و ۲۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات آن است.

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات دفترچه سهمیه بهیاران

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ریاضی ۱۴۰۱

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ریاضی ۱۴۰۱ به شرح زیر است :

دفترچه شماره یک کنکور ریاضی شامل ۵۰ سوال درس ریاضی است.
برای پاسخ به سوالات دفترچه شماره دو مجموعا ۸۰ دقیقه زمان دارید.
دفترچه شماره سه کنکور ریاضی شامل سوالات دروس اختصاصی فیزیک و شیمی است.
این دفترچه شامل ۷۰ سوال است که در مدت زمان ۸۰ دقیقه می توانید به سوالات آن پاسخ دهید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۵۰۱۵۰۸۰ دقیقه۹۶ ثانیه
ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱فیزیک۴۰۱۴۰۵۰۷۴ ثانیه
۲شیمی۳۰۳۱۶۵۳۰۶۰ ثانیه
تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ریاضی 1401

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۱ به شرح زیر است :

دفترچه شماره دو کنکور انسانی شامل دروس ریاضی – اقتصاد – زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی است.
این دفترچه شامل ۸۵ سوال است که ۸۰ دقیقه زمان دارید تا به سوالات آن پاسخ دهید.
دفترچه شماره سه کنکور انسانی شامل دروس زبان عربی – تاریخ و جغرافیا – فلسفه و منطق و روانشناسی است.
این دفترچه شامل ۹۰ سوال است که ۸۰ دقیقه زمان دارید تا به سوالات آن پاسخ دهید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۲۰۱۲۰۲۵۷۵ ثانیه
۲اقتصاد۱۵۲۱۳۵۱۰۴۰ ثانیه
۳زبان و ادبیات فارسی۳۰۳۶۶۵۳۰۶۰ ثانیه
۴علوم اجتماعی۲۰۶۶۸۵۱۵۴۵ ثانیه
ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان عربی۲۰۱۲۰۲۰۶۰ ثانیه
۲تاریخ و جغرافیا۳۰۲۱۵۰۲۵۵۰ ثانیه
۳فلسفه و منطق۲۰۵۱۷۰۲۰۶۰ ثانیه
۴روانشناسی۲۲۷۱۹۰۱۵۴۱ ثانیه
تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور انسانی 1401

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور هنر ۱۴۰۱

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور هنر ۱۴۰۱ به شرح زیر است :

دفترچه شماره دو کنکور هنر شامل دروس اختصاصی درک عمومی هنر – درک عمومی ریاضی و فیزیک – ترسیم فنی – خلاقیت تصویری و تجسمی – خلاقیت نمایشی – خلاقیت موسیقی و خواص مواد است.
این دفترچه شامل ۱۶۰ سوال است که ۱۶۵ دقیقه زمان دارید تا به سوالات این دفترچه پاسخ دهید.

ردیفعنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱درک عمومی هنر۳۰۱۰۱۱۳۰۲۵۵۰
۲درک عمومی ریاضی- فیزیک۳۰۱۳۱۱۶۰۴۰۸۰
۳ترسیم فنی۲۰۱۶۱۱۸۰۲۶۷۸
۴خلاقیت تصویری و تجسمی۲۰۱۸۱۲۰۰۲۴۷۲
۵خلاقیت نمایشی۲۰۲۰۱۲۲۰۱۳۳۹
۶خلاقیت موسیقی۲۰۲۲۱۲۴۰۲۰۶۰
۷خواص مواد۲۰۲۴۱۲۶۰۱۷۵۱
تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور هنر 1401

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور زبان ۱۴۰۱

تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور زبان ۱۴۰۱ به شرح زیر است :

دفترچه شماره دو سوالات کنکور زبان شامل یک درس زبان های فرانسه و آلمانی (اختصاصی) است.
این دفترچه شامل ۷۰ سوال است.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات این دفترچه ۱۰۵ دقیقه است.

ردیفعنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان های فرانسه و آلمانی (تخصصی)۷۰۱۰۱۱۷۰۱۰۵ دقیقه۹۰
تعداد دفترچه و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور زبان 1401

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره “تعداد دفترچه ها و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ۱۴۰۱″ در اختیار شما قرار داده باشد.

ارزش هر موفقیتی رو میشه با مانع‌هایی که در راه رسیدن بهش وجود داره؛ فهمید.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top