کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه سراسری 1400 - 1401

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

دندانپزشکی، یک علم تخصصی برای حفظ سلامت دهان و دندان است.

در واقع وظیفه یک دندانپزشک این است که بیماری های مربوط به دهان و دندان را تشخیص داده و درمان کند. پس با توجه به حساسیت سلامت دهان و دندان، افرادی که در رشته دندانپزشکی تحصیل می کنند، باید از دانش، هوش و ذکاوت بسیار بالایی برخوردار باشند.

اگر علاقمند به انتخاب رشته دندان پزشکی هستید در ادامه همراه ما باشید تا با آگاهی از صفر تا صد جزییات آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ عملکرد بهتری در کنکور سراسری داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به شرح زیر است :

سال تحصیلیرتبه در سهمیهسهمیه قبولیجنسیترشتهدانشگاهنوع دوره
۱۴۰۰۴۳ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مشهدروزانه
۱۴۰۰۸۵ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازروزانه
۱۴۰۰۸۹ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهرانروزانه
۱۴۰۰۹۲ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازروزانه
۱۴۰۰۱۱۴ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ارومیهروزانه
۱۴۰۰۱۶۹ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهرانروزانه
۱۴۰۰۲۰۱ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اراکروزانه
۱۴۰۰۹۵۶ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اردبیلروزانه
۱۴۰۰۱۰۵۹ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ارومیهروزانه
۱۴۰۰۱۴۳۲ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهروزانه
۱۴۰۰۸۳ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شیرازروزانه
۱۴۰۰۱۲۳ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی زنجانروزانه
۱۴۰۰۱۴۲ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی زنجانروزانه
۱۴۰۰۲۳۹ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی قمروزانه
۱۴۰۰۳۹۸ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۸۲۴ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۸۲۶ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۸۴۶ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی بیرجندروزانه
۱۴۰۰۱۳۵۰ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۱۴۲۱ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۶۳۲۵ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردروزانه
۱۴۰۰۰منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ارومیهروزانه
۱۴۰۰۳۲منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تبریزروزانه
۱۴۰۰۷۳منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اصفهانروزانه
۱۴۰۰۹۸منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مشهدروزانه
۱۴۰۰۱۱۶منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانروزانه
۱۴۰۰۱۶۵منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهرانروزانه
۱۴۰۰۱۷۶منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شیرازروزانه
۱۴۰۰۱۹۹منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیروزانه
۱۴۰۰۱۹۹منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیروزانه
۱۴۰۰۲۲۱منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مشهدروزانه
۱۴۰۰۲۳۰منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیروزانه
۱۴۰۰۲۴۵منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۲۹۲منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مشهدروزانه
۱۴۰۰۲۹۴منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شیرازروزانه
۱۴۰۰۳۳۲منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اصفهانروزانه
۱۴۰۰۴۱۱منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اراکروزانه
۱۴۰۰۴۱۲منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی بیرجندپردیس خودگردان
۱۴۰۰۴۲۲منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تبریزروزانه
۱۴۰۰۴۶۷منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی البرز – کرجروزانه
۱۴۰۰۴۷۶منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی قزوینروزانه
۱۴۰۰۵۰۰منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه شاهدروزانه
۱۴۰۰۵۲۱منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازروزانه
۱۴۰۰۵۳۳منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریروزانه
۱۴۰۰۵۶۶منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهرانروزانه
۱۴۰۰۶۱۲منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی همدانروزانه
۱۴۰۰۶۲۳منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه جهرمروزانه
۱۴۰۰۷۰۱منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اراکروزانه
۱۴۰۰۷۰۷منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی یزدروزانه
۱۴۰۰۷۰۷منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی یزدروزانه
۱۴۰۰۷۱۱منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی یزدروزانه
۱۴۰۰۷۴۶منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازپردیس خودگردان
۱۴۰۰۷۴۶منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازپردیس خودگردان
۱۴۰۰۷۷۴منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۷۷۴منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۷۹۱منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کرمانروزانه
۱۴۰۰۸۰۲منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی قمروزانه
۱۴۰۰۸۰۷منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی سمنانروزانه
۱۴۰۰۸۹۰منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه جهرمروزانه
۱۴۰۰۸۹۳منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی زنجانروزانه
۱۴۰۰۹۱۵منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردروزانه
۱۴۰۰۹۲۰منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی بیرجندروزانه
۱۴۰۰۹۴۶منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ارومیهروزانه
۱۴۰۰۹۹۴منطقه ۱زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اردبیلروزانه
۱۴۰۰۱۰۴۱منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۱۱۲۱منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی یاسوجروزانه
۱۴۰۰۱۱۲۲منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندجروزانه
۱۴۰۰۱۳۳۱منطقه ۱مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۹۹منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مشهدروزانه
۱۴۰۰۲۲۶منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانروزانه
۱۴۰۰۲۲۶منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانروزانه
۱۴۰۰۲۲۶منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانروزانه
۱۴۰۰۲۸۰منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهرانروزانه
۱۴۰۰۲۹۵منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیروزانه
۱۴۰۰۲۹۵منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیروزانه
۱۴۰۰۳۸۳منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مشهدروزانه
۱۴۰۰۴۰۹منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۴۱۱منطقه ۲دندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اراکروزانه
۱۴۰۰۴۷۲منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شیرازروزانه
۱۴۰۰۵۳۱منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اصفهانروزانه
۱۴۰۰۶۲۱منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تبریزروزانه
۱۴۰۰۶۳۳منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اراکروزانه
۱۴۰۰۶۷۱منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه شاهدروزانه
۱۴۰۰۶۹۸منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی البرز – کرجروزانه
۱۴۰۰۷۹۸منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی قزوینروزانه
۱۴۰۰۸۰۱منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۸۰۱منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۸۱۲منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ارومیهروزانه
۱۴۰۰۸۴۳منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۸۴۳منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۸۶۳منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریروزانه
۱۴۰۰۹۰۱منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۹۷۶منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۹۷۶منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۱۰۰۳منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کرمانروزانه
۱۴۰۰۱۰۱۰منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی همدانروزانه
۱۴۰۰۱۰۱۲منطقه ۲دندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردروزانه
۱۴۰۰۱۰۱۲منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردروزانه
۱۴۰۰۱۱۱۴منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۱۱۲۰منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی مشهدروزانه
۱۴۰۰۱۱۳۲منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازروزانه
۱۴۰۰۱۱۸۶منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی سمنانروزانه
۱۴۰۰۱۲۱۲منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی قمروزانه
۱۴۰۰۱۲۲۱منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی یزدروزانه
۱۴۰۰۱۲۲۸منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی سمنانروزانه
۱۴۰۰۱۲۵۶منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ارومیهپردیس خودگردان
۱۴۰۰۱۳۰۱منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی زنجانروزانه
۱۴۰۰۱۳۱۱منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهروزانه
۱۴۰۰۱۳۲۴منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگانروزانه
۱۴۰۰۱۳۲۵منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردروزانه
۱۴۰۰۱۳۳۲منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آبادروزانه
۱۴۰۰۱۳۴۵منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اردبیلروزانه
۱۴۰۰۱۳۴۹منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۱۳۵۵منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی یاسوجروزانه
۱۴۰۰۱۳۸۹منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندجروزانه
۱۴۰۰۱۴۰۱منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آبادروزانه
۱۴۰۰۱۶۵۱منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی بابلروزانه
۱۴۰۰۱۶۵۴منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۱۶۵۴منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۱۷۴۵منطقه ۲مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی بیرجندروزانه
۱۴۰۰۱۹۶۸منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگانروزانه
۱۴۰۰۲۱۰۲منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشتپردیس خودگردان
۱۴۰۰۶۱۳۴منطقه ۲زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی بیرجندروزانه
۱۴۰۰۶۷منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیروزانه
۱۴۰۰۱۹۳منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهرانروزانه
۱۴۰۰۲۰۱منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهرانروزانه
۱۴۰۰۲۳۱منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهرانروزانه
۱۴۰۰۲۸۳منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی تبریزروزانه
۱۴۰۰۳۱۴منطقه ۳دندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اراکروزانه
۱۴۰۰۳۵۱منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۳۵۳منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی البرز – کرجروزانه
۱۴۰۰۴۳۲منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی قمروزانه
۱۴۰۰۶۲۳منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشتروزانه
۱۴۰۰۶۶۷منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کرمانروزانه
۱۴۰۰۷۱۴منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۷۱۴منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۷۲۵منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی اردبیلروزانه
۱۴۰۰۸۰۷منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی سمنانروزانه
۱۴۰۰۸۱۲منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندجروزانه
۱۴۰۰۸۶۳منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی یاسوجروزانه
۱۴۰۰۸۹۲منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی یاسوجروزانه
۱۴۰۰۹۱۵منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردروزانه
۱۴۰۰۹۶۳منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهروزانه
۱۴۰۰۱۰۲۱منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی رفسنجانروزانه
۱۴۰۰۱۰۲۱منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردروزانه
۱۴۰۰۱۱۵۶منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ارومیهروزانه
۱۴۰۰۱۲۱۱منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۱۳۸۹منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آبادروزانه
۱۴۰۰۱۴۶۵منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی بیرجندروزانه
۱۴۰۰۱۵۷۳منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی بوشهرروزانه
۱۴۰۰۱۸۶۵منطقه ۳مرددندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایلامروزانه
۱۴۰۰۲۳۱۱منطقه ۳زندندانپزشکی- دکتریدانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگانروزانه

برای مطالعه صفر تا صد رشته دندان پزشکی روی لینک زیر کلیک کنید :

رشته دندان پزشکی

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره رشته آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در اختیار شما قرار داده باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top